Search results

 1. TitleSmrt suveréna? : eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí : suverenita a normativní konstrukce reality II / Vojtěch Belling
  Author Belling, Vojtěch, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018
  Scope319 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zaobírá otázkou, nakolik jsou pojmy státu, státnosti a suverenity odsouzeny k zániku v kontextu procesů proměny, kterými procházejí současné společnosti a politické systémy. Ukazuje, že odpověď na tuto otázku vyplývá z toho, jaký obsah je těmto pojmům přisuzován, což navazuje na to, jakým způsobem je jednotlivými aktéry konstruován obraz sociální reality. Pojmy státu a suverenity byly od počátku spojeny s určitým způsobem vnímání této reality typickým pro éru modernity. Publikace ukazuje, v jakém myšlenkovém kontextu jsou tyto koncepty zakotveny a s jakými konsekvencemi jsou spojeny. Zároveň se podrobně zabývá otázkou, nakolik nadnárodní integrace zpochybňuje relevanci pojmů státu a suverenity. V neposlední řadě se zaobírá problematikou výjimečného stavu jako ultimátního nástroje zachování státnosti tváří v tvář jejímu ohrožení.
  Výrazy tezauru stát * suverenita státu * výjimečný stav * politická filozofie * filozofie práva
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  1231 - Mezinárodní právo
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7325-464-3
  978-80-7561-177-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Smrt suveréna?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88399PSS - Poslanecká sněmovna
  Smrt suveréna?
 2. TitleStát nebo stav? : univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku / Vojtěch Belling
  Author Belling, Vojtěch, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015
  Scope252 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé. Koedice: Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem jako koeditor opomenuta
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMezi mnoha meziválečnými teoriemi korporativismu dominovala ideologie tzv. univerzalismu rakouského národohospodáře a sociologa Othmara Spanna, která si získala řadu příznivců v prostředí radikálněkonzervativních a katolických kruhů po celé střední Evropě, ze­jména v německy hovořícím prostředí. Právě podrobnějšímu zkoumání Span­novy nauky a jejímu zasazení do kontextu konzervativních a korporativistických směrů meziválečné epochy je zasvěcena tato kniha. Kromě kritické analýzy univerzalismu se v ní čtenáři seznámí rovněž se vztahem nacionálně-socialistické ideologie a nacistického režimu k univerzalismu a k ideám stavovské přestavby hospodářství a státu.
  Výrazy tezauru ekonomie * sociální hospodářství * družstvo * společenská činnost * sdružení * korporativismus * profesní organizace * politologie * politická ideologie * Německo * Rakousko * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  1621 - Hospodářská struktura
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7325-363-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Stát nebo stav? (obsah)
  Stát nebo stav? (recenze)
  Document kindMonografie
  Stát nebo stav?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85464PSS - Poslanecká sněmovna
  Stát nebo stav?
 3. TitleZrození suveréna : pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a právní filosofii : suverenita a normativní konstrukce reality I / Vojtěch Belling
  Author Belling, Vojtěch, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014
  Scope507 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationJen málo pojmů politické a právní teorie je v odborné literatuře i každodenní politické debatě tak nadužívaných a zneužívaných jako pojem suverenity. V souvislosti s nadnárodní integrací a erozí moderní státnosti se hovoří o oslabování, sdílení, přenášení či dokonce úplném konci suverenity. Pro jedny je suverenita cílem o sobě, který je třeba hájit za každou cenu, pro jiné je naopak synonymem nacionalismu či absolutní moci státu. Velmi často mají přitom různí autoři pod pojmem suverenity na mysli zcela různé fenomény. Stejné zmatení se týká rovněž subjektu, jehož má být suverenita predikátem. Pro někoho je jím lid, pro jiného stát, individuální nositel moci, jednotlivec či nadnárodní společenství. Z pojmu suverenity se tak čím dál více stává zbraň v intelektuálních i politických sporech, jež jako by ztrácela jakýkoli analytický význam. Vojtěch Belling se s inflací pojmu suverenity vyrovnává tím, že podrobně rozebírá jeho interpretace u klíčových představitelů moderního právního a politického myšlení. Na základě této analýzy a vymezení moderního pojmu suverenity coby specifického způsobu sociální legitimizace vůči alternativním konceptům politické legitimity se následně pokouší nalézt místo pro udržení relevance tohoto pojmu v současné době.
  Výrazy tezauru suverenita státu * politická filozofie * politická moc * soustředění pravomocí * filozofie práva * politologie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7325-349-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Zrození suveréna (obsah)
  Document kindMonografie
  Zrození suveréna

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85154PSS - Poslanecká sněmovna
  Zrození suveréna
 4. TitleKontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům / Vojtěch Belling, Jan Malíř, Lenka Pítrová
  Author Belling, Vojtěch, 1981- (Author)
  Another authors Malíř, Jan, 1977- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR : Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope193 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationV architektuře EU je kontrola nad dělbou pravomocí, jak ji nastavily zakládací smlouvy, v poslední instanci svěřena Soudnímu dvoru EU. Výkon této kontroly si však současně nárokují i orgány kontroly ústavnosti členských států. Publikace se zamýšlí nad tím, zda má současné řešení kontroly dělby pravomocí v EU smysluplné alternativy, ať již v podobě specializovaného kompetenčního soudnictví anebo v určitých formách posudkových, a jaký potenciál mají ve vztahu k dohledu nad dělbou pravomocí orgány kontroly ústavnosti v členských státech.
  Výrazy tezauru Evropská unie * kontrola ústavnosti * ústavní právo * dělba pravomocí * kompetenční spor * pravomoc instituce * členský stát EU * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87439-01-2
  978-80-7380-284-4
  Copy count1, currently available 0
  URL Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 80562EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 12.03.2021)
  Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům
 5. TitleLegitimita moci v postmoderní době : proč potřebuje Evropská unie členské státy? / Vojtěch Belling
  Author Belling, Vojtěch, 1981- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009
  Scope211 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie sv. č. 29
  NoteAnglické resumé. 300 výt.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se věnuje problematice ospravedlnění existence politických systémů a v nich probíhajících rozhodovacích procesů v současné době. Rozebírá podrobně klasické koncepty legitimity moci, včetně jejich vztahu k pojmovému instrumentáriu moderního státu, jako je idea suverenity a reprezentace. Všímá si přitom především jejich relevance ve vztahu k současné podobě společenského a politického systému. Autor se tak dotýká krizových symptomů současné podoby demokratického rozhodování a neopomíjí ani problematiku tzv. demokratického deficitu či spíše deficitu demokratické legitimity přítomného jak ve státech, tak v nadnárodních institucích. Všechny tyto otázky jsou přitom doprovázeny důkladným kritickým rozborem současné odborné literatury.
  Výrazy tezauru legitimita * politický režim * demokracie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-210-5081-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Legitimita moci v postmoderní době

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25739PSS - Poslanecká sněmovna
  Legitimita moci v postmoderní době