Search results

 1. TitlePrávo na informace o životním prostředí ve středoevrospkém kontextu / Jan Hak, Ondřej Vícha
  Author Hák, Jan, 1957- (Author)
  Another authors Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexvi, 213 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje seznam použitých zkratek
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři publikace se rozhodli čtenářům přiblížit nejen českou právní úpravu práva na přístup k informacím o životním prostředí, nýbrž se zaměřili zejména na rozpracování této problematiky v právních předpisech všech čtyř států, s nimiž Česká republika sousedí, a to právě proto, že i tyto státy musí respektovat pravidla přístupu k informacím o životním prostředí, jak vyplývají především z Aarhuské úmluvy a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.
  Výrazy tezauru právo na informace * zpřístupňování informací * omezené šíření informací * ekologická politika * právo Evropské unie * Česká republika * Německo * Polsko * Rakousko * Slovensko
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3231 - Informace a zpracování informací
  5206 - Ekologická politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7598-778-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právo na informace o životním prostředí ve středoevrospkém kontextu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89329PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo na informace o životním prostředí ve středoevrospkém kontextu
 2. TitleZákon o geologických pracích : komentář / Ondřej Vícha
  Author Vícha, Ondřej, 1976- (Commentator for written text)
  Another responsib. Česko. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (1988, novela 2017 (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxi, 276 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2020"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKomentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním, prováděním a vyhodnocením geologických prací, včetně sankcí při přestoupení těchto povinností. Výklad pomůže čtenáři zorientovat se v provazbách na prováděcí vyhlášky, kterých je v případě zákona o geologických prací více než deset. Úplná znění prováděcích předpisů jsou pro přehlednost součástí knihy jako její příloha. Komentář reflektuje také transpozici předpisů Evropské unie, zejména směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého.
  Výrazy tezauru geologie * průzkum nerostných surovin * důlní produkty * nerostné zdroje * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky3606 - Přírodní a aplikované vědy
  6611 - Uhelný a těžební průmysl
  5211 - Přírodní prostředí
  ISBN978-80-7598-743-3
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o geologických pracích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88847LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o geologických pracích
 3. TitlePraktikum z práva životního prostředí / Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Aleš Mácha
  Author Tomoszková, Veronika, 1980- (Author)
  Another authors Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  Mácha, Aleš, 1989- (Author)
  Česko. Zákon o svobodném přístupu k informacím (1999, novela 2019) (Other)
  Česko. Zákon o místním referendu (2004, novela 2019) (Other)
  Československo. Zákon o právu petičním (1990) (Other)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Partial contentsÚmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva) -- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -- Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů -- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * ekologické právo
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-7598-545-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88520PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *22.12.2021)
  Praktikum z práva životního prostředí
 4. TitleHorní zákon ; Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář / Ondřej Vícha
  Author Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopeliii, 937 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace k 1.8.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také se systémem pramenů nejen na národní, ale i na unijní a mezinárodní úrovni. Samotný komentář k oběma zákonům se vyznačuje hlubší právní argumentací a provázaností se souvisejícími právními předpisy. Komentář ocení nejen právnická veřejnost, ale i neprávnická veřejnost, která se pohybuje v oblasti horního práva, jako jsou například vlastníci či uživatelé pozemků, kterých se hornická činnost dotýká, nevládní neziskové organizace, odborníci z řad vědy a výzkumu a další.
  Výrazy tezauru Česká republika * výbušnina * komentář k zákonu * těžební průmysl * geologie * energetické právo * zákon
  Klasifikační znaky6811 - Chemie
  6611 - Uhelný a těžební průmysl
  ISBN978-80-7552-557-4
  Copy count3, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Horní zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86994LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86994PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 14.04.2022)
  F 86994PSS - Poslanecká sněmovna
  Horní zákon
 5. TitleZáklady horního a energetického práva / Ondřej Vícha
  Author Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope228 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePřehled vybrané soudní judikatury, mezinárodních dokumentů, právních aktů EU. Právní stav publikace je k 1.9.2015. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace poskytuje základní přehled o horním a energetickém právu. Současně se věnuje též právu geologickému a atomovému, které lze považovat za součást těchto právních oblastí. Horní právo patří mezi tradiční právní obory s bohatou historií na našem území, úzce souvisí se základními tématy právní úpravy hospodaření s přírodními zdroji. Právo energetické je naopak jednou z moderních právních disciplín; reflektuje dynamický rozvoj právní úpravy hospodaření s energiemi včetně různých podpor vybraných druhů energií. V právním systému jde o soustavu pravidel práva veřejného s mnoha soukromoprávními přesahy (např. vlastnictví, náhrada škody, regulace podnikání). Národní právní úpravy v této oblasti jsou přitom pod intenzivním vlivem mezinárodního práva i práva Evropské unie.
  Výrazy tezauru těžební průmysl * geologie * energetické právo * jaderné právo * jaderná energie * správní opatření * legislativa * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky6611 - Uhelný a těžební průmysl
  6621 - Elektrárenský a jaderný průmysl
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7478-919-9
  Copy count2, currently available 1
  URLZáklady horního a energetického práva (obsah)
  Document kindMonografie
  Základy horního a energetického práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85353PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 29.03.2022)
  F 85353PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy horního a energetického práva
 6. TitleZákon o geologických pracích : s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy / Ondřej Vícha
  Author Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope269 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePodle právního stavu k 1.10.2014
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru geologie * průzkum nerostných surovin * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky6611 - Uhelný a těžební průmysl
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-037-6
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o geologických pracích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84471LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o geologických pracích
 7. TitlePrincip "znečišťovatel platí" z právního pohledu / Ondřej Vícha
  Author Vícha, Ondřej, 1976-
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope234 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie pojednává o vývoji, postavení a aplikaci principu „znečišťovatel platí“ v právu životního prostředí a v souvisejících právních oblastech - energetika, doprava, hornictví, zemědělství. Princip „znečišťovatel platí“ představuje na evropské úrovni, resp. v rámci členských států OECD již poměrně dlouho uznávaný a prakticky uplatňovaný ekonomicko-právní princip vedoucí k internalizaci nákladů na ochranu životního prostředí. Popisovaný princip představuje jeden ze základních principů práva životního prostředí, na němž je podle čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU založena politika EU v oblasti ochrany životního prostředí. Publikace popisuje vývoj tohoto principu a jeho rozšíření v členských státech OECD a následně v právu EU. Princip je analyzován z hlediska jeho aplikace v rámci mezinárodního práva, práva EU a vnitrostátního práva ČR, je zmíněno jeho provedení v právní úpravě USA. Monografie přibližuje jednotlivé nástroje provádějící princip „znečišťovatel platí“, mezi které se řadí zejména ekonomické nástroje - různé platby za znečišťování životního prostředí - a odpovědnostní nástroje - odpovědnost za škody na životním prostředí, resp. ekologickou újmu.
  Výrazy tezauru znečišťování životního prostředí * ochrana životního prostředí * ekologická odpovědnost * zásada "znečišťovatel platí" * odškodnění * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky5216 - Poškozování životního prostředí
  5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-7201-947-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84224EXH - externí sklad Měšice
  F 84224EXH - externí sklad Měšice
  Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu
 8. TitlePraktikum z práva životního prostředí / Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová
  Author Tomoszková, Veronika, 1980- (Author)
  Another authors Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  Vopařilová, Magdaléna (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope191 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AudiencePub. je určena především pedagogům a studentům právnických fakult.
  AnnotationPraktikum vychází ze základního cíle připravit studenty na řešení praktických případů z oblasti práva životního prostředí a procvičit přitom nejen znalosti z oboru práva životního prostředí, ale i ze souvisejících oborů, zejména ze správního práva.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * ekologické právo * učebnice
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-87576-71-7
  Copy count1, currently available 1
  URLPraktikum z práva životního prostředí (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum z práva životního prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83539EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum z práva životního prostředí
 9. TitleZákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě : s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti / Vojtěch Stejskal, Ondřej Vícha
  Author Stejskal, Vojtěch, 1972- (Author)
  Another authors Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2009
  Scope333 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePodle právního stavu platného k 1.2.2009
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * legislativa * ekologické právo * ochrana životního prostředí * ekologie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-87212-07-3
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78024LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 78024EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě
 10. TitleZákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy : s komentářem / Petr Šponar, Ondřej Vícha
  Author Šponar, Petr, 1947- (Author)
  Another authors Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  Česko. Ministerstvo pro místní rozvoj
  Česko (Československo). Ministerstvo průmyslu a obchodu (Author)
  Česká společnost pro stavební právo
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : ABF - ARCH, 2005
  Scope288 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stavební právo sv. 5/2004
  NotePod názvem: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká společnost pro stavební právo
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru geologie * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  ISBN80-86165-97-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74091EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy