Search results

 1. TitleVýzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce / Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola
  Author Nečasová, Mirka, 1963- (Author)
  Another authors Dohnalová, Zdeňka, 1978- (Author)
  Trbola, Robert (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2020
  Scope125, 5 stran : ilustrace ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace předkládá doporučení pro aktualizaci či vydání etického kodexu sociálních pracovníků ČR. Tato doporučení jsou vyvozena na základě několika fází výzkumu etických dilemat, hodnot a principů sociální práce.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * profesní etika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7416-356-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce (plný text)
  Document kindStudie
  Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17346PSS - Poslanecká sněmovna
  Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce
 2. TitleRealizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017 : dílčí podkladová studie I. / Rákoczyová, M., Kotrusová, M., Horák, P., Kubát, J., Marešová, H., Schebelle, D., Táborská, M., Trbola, R., Váňová, J.
  Author Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Another authors Kotrusová, Miriam, 1971- (Author)
  Horák, P. (Author)
  Kubát, Jan (Author)
  Marešová, H. (Author)
  Schebelle, Danica (Author)
  Táborská, Marie (Author)
  Trbola, Robert (Author)
  Váňová, Jana (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope85, 3 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * trh práce * rekvalifikace * Česká republika
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-338-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017 (plný text)
  Document kindStudie
  Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17142PSS - Poslanecká sněmovna
  Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017
 3. TitleDostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů / Jana Godarová, Robert Trbola, Robert Jahoda, Miroslava Rákoczyová
  Author Godarová, Jana (Author)
  Another authors Trbola, Robert (Author)
  Jahoda, Robert (Author)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope159, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru výzkumná metoda * bydlení * bytová politika * starý člověk * sociální stav * sociální příspěvek
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  2816 - Demografie a populace
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-250-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů (plný text)
  Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů (obsah)
  Document kindStudie
  Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16914PSS - Poslanecká sněmovna
  Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů
 4. TitleRiziko ztráty bydlení a jeho prevence : rozbor problému a vyhodnocení nástrojů / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová, Jiří Vyhlídal
  Author Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Another authors Trbola, Robert (Author)
  Milota, Jan (Author)
  Frišaufová, Magda, 1981- (Author)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2016
  Scope119 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationCílem monografie je zmapování situace v oblasti prevence ztráty bydlení v České republice s důrazem na potenciál a limity, které nabízí současná národní a lokální politika v oblasti bydlení, včetně charakteristik užívaných nástrojů a úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Na základě konceptů uvedených zejména v zahraniční literatuře monografie vymezuje prevenci ztráty bydlení. Rozborem strukturálních a individuálních faktorů ovlivňujících vznik rizik a situací vedoucích ke ztrátě bydlení a také rozborem statistických dat autoři dále vymezují cílovou skupinu preventivních opatření, tedy skupinu ohroženou ztrátou bydlení. Jádro monografie se zaměřuje především na deskripci současné praxe v užití nástrojů a opatření na podporu prevence ztráty bydlení, ale také praxe v oblasti spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Cílem této části je zejména identifikace pozitivních efektů plynoucích z užití jednotlivých opatření a nastavení spolupráce mezi různými aktéry, ale také bariér, které realizaci preventivních aktivit znesnadňují. V závěrečné kapitole monografie nabízí charakteristiky programů prevence ztráty nájemního bydlení ze zahraničí (Skotsko, Nizozemsko, Rakousko a Německo), jež fungují na trhu s nájemním bydlením a z jejichž dobré praxe by mohly být odvozeny některé prvky přístupu k prevenci ztráty bydlení na území ČR.. The aim of the monograph is to map the situation in the field of housing loss prevention in the Czech Republic with emphasis on the potential and limits offered by current national and local housing policy including the characteristics of the tools used and the efforts of all the important actors in this area. The monograph defines the housing loss prevention on the bases of the concepts set out especially in foreign literature. Through analysing the structural and individual factors influencing the emergence of risks and situations leading to loss of housing and also through analysis of statistical data, the authors further define the target group of preventive measures, accordingly the group of population at risk of housing loss. The core of the monograph primarily focuses on the description of current praxis in using tools and measures to support housing loss prevention, as well as the praxis in the cooperation among the individual actors working in this area. This part primarily aims to identify the positive effects resulting from the use of particular measures and forms of cooperation, as well as barriers to their realization. The final chapter offers some characteristics of a foreign (Scottish, German, Dutch and Austrian) rental housing loss prevention programmes which work on the rental housing markets. These can serve as an inspiration for deriving some good elements for the approach to housing loss prevention in the Czech Republic.
  Výrazy tezauru bydlení * bytová politika * sociální byt * bezdomovec * právo na bydlení
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-239-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Riziko ztráty bydlení a jeho prevence (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Riziko ztráty bydlení a jeho prevence

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16849PSS - Poslanecká sněmovna
  Riziko ztráty bydlení a jeho prevence
 5. TitleVyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková
  Author Trbola, Robert (Author)
  Another authors Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2016
  Scope72, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteISBN neplatné - duplicitní
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru sociální zabezpečení * začlenění do společnosti * vyloučení ze společnosti * trh práce * politika zaměstnanosti
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-304-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 (plný text)
  Document kindStudie
  Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16877PSS - Poslanecká sněmovna
  Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020
 6. TitleRole lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování / Robert Trbola, Mirka Nečasová, Miroslava Rákoczyová
  Author Trbola, Robert (Author)
  Another authors Nečasová, Mirka, 1963- (Author)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope109, 5 stran : tabulky, formuláře ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSociální vyloučení představuje složitý multidimenzionální mechanismus, jenž současně zahrnuje celou řadu oblastí života a jehož důsledky přesahují individuální rovinu. Problémy spojené se sociálním vyloučením se netýkají pouze sociálně vyloučených jednotlivců a jejich rodin; zřejmé jsou negativní dopady na kvalitu života v celých lokalitách a zprostředkovaně se projevují také na celospolečenské úrovni. Vzhledem k existenci bezprostředních projevů je fenomén sociálního vyloučení primárně více rozpoznatelný na lokálních úrovních. Proto jsou samosprávy nuceny seriózně se zabývat sociálním začleňováním. Tomu napomáhá i proces postupné změny v oblasti odpovědnosti (přenos z pouze centrální úrovně na úroveň regionální a úroveň místní) a uplatňování konceptu aktivního začleňování, obojí iniciované a prosazované v rámci Evropské unie. Předkládaná monografie mapuje uplatňované postupy lokálních strategií při řešení problémů spojených se sociálním vyloučením a současně identifikuje faktory, které ovlivňují formování a implementaci agendy sociálního začleňování na lokální úrovni. Vedle toho se pokouší rozkrýt roli klíčových aktérů na tomto poli. Jistá ambice monografie spočívá rovněž v identifikaci faktorů, mechanismů a bariér, které rozvoj zapojení lokálních vlád do procesu sociálního začleňování naopak komplikují. V závěru monografie jsou rozpracována určitá doporučení pro nastavení nástrojů zaměřených na zvyšování role lokálních vlád v procesu sociálního začleňování a na rozvoj mainstreamingu v této oblasti.
  Výrazy tezauru vyloučení ze společnosti * začlenění do společnosti * regionální politika * územní samospráva * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-7416-226-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16748PSS - Poslanecká sněmovna
  Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování
 7. TitleNezaměstnanost cizinců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal
  Author Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Another authors Trbola, Robert (Author)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope149, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru cizí státní občan * nezaměstnaný * migrující pracovník * nezaměstnanost migrujících osob * Česká republika
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-125-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Nezaměstnanost cizinců v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16513PSS - Poslanecká sněmovna
  Nezaměstnanost cizinců v České republice
 8. TitleLokální strategie integrace cizinců v ČR II : (případová studie Brno) / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal
  Author Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Another authors Trbola, Robert (Author)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2011
  Scope68, 6 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationV této publikaci se autoři věnují hlubší analýze strategií a postupů klíčových institucí, provázanosti jejich opatření a přístupů k otázkám integrace cizinců na lokální úrovni, a to konkrétně v případě města Brna. V rámci institucionálního zázemí se zaměřili na role, činnosti a přínos všech klíčových lokálních aktérů v oblasti podpory sociální integrace přistěhovalců na území města.. In this publication, the authors give a deeper analysis of policies and procedures of key institutions, integration of measures and approaches to issues of integration of foreigners at the local level, particularly in the case of city of Brno. Within the institutional background, they focused on the role, activities and contribution of all key local actors in promoting social integration of immigrants in the city.
  Výrazy tezauru integrace přistěhovalců * začlenění do společnosti * cizí státní občan * sociální analýza * místní orgány státní správy * Brno
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7416-089-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Lokální strategie integrace cizinců v ČR II (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Lokální strategie integrace cizinců v ČR II

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16222PSS - Poslanecká sněmovna
  Lokální strategie integrace cizinců v ČR II
 9. TitleInstitucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. I, Integrační politika / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová (eds.)
  Another authors Trbola, Robert (Editor)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Barrister & Principal, 2011
  Scope181 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleIntegrační politika
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationHostitelská společnost nastavením své přistěhovalecké politiky reguluje migrační toky, a určuje tedy, kdo a za jakých podmínek může na jejím území legálně pobývat, a současně vytváří rámec sociální integrace přistěhovalců v podobě závazných požadavků a očekávání, ale také podpůrných opatření.
  Výrazy tezauru začlenění do společnosti * cizí státní občan * trh práce * migrující pracovník * integrace přistěhovalců * státní občan * přístup k zaměstnání * cizinecké právo
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  4411 - Trh práce
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87474-19-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR (obsah)
  Document kindMonografie
  Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80999EXH - externí sklad Měšice
  Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR
 10. TitleInstitucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. II, Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová (eds.)
  Another authors Trbola, Robert (Editor)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Barrister & Principal, 2011
  Scope186 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleRole zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace
  NoteAnglická resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKnihu tvoří čtyři dílčí studie, které jsou z velké míry založeny na analýze primárních, dosud jinde neprezentovaných, kvalitativních dat – rozhovorů s pracovníky zkoumaných institucí. Vliv charakteru začlenění na pracovním trhu na sociální integraci v širším smyslu pak autoři rozkrývají na základě výpovědí samotných cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR.
  Výrazy tezauru integrace přistěhovalců * začlenění do společnosti * cizí státní občan * trh práce * migrující pracovník * státní občan * přístup k zaměstnání * cizinecké právo * nezisková organizace
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  4411 - Trh práce
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-87474-20-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. II (obsah)
  Document kindMonografie
  Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80999EXH - externí sklad Měšice
  Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR