Search results

 1. TitleZákonník práce : komentár / Helena Barancová a kol.
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  PublicationV Bratislave : C.H. Beck, 2017
  Scopexxiv, 1397 stran ; 25 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Edition Veľké komentáre
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce
  AnnotationPrináša komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť. Komentár reaguje na najnovšie legislatívne zmeny vrátane zákona č. 95/2017 Z. z. Okrem bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a Súdneho dvora EÚ obsahuje komentár ako prílohu aj zákon č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
  Výrazy tezauru zákoník práce * Soudní dvůr ES * výklad zákonů ES * interpretace práva * Česká republika * Slovensko * pracovní právo
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-89603-53-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákonník práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87013PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákonník práce
 2. TitleNové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca : (možnosti a riziká) / Helena Barancová
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope202 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméSlovenština, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Slovenské a anglické resumé
  AnnotationNové technológie a ich uplatňovanie prinášajú pre právnu prax mnoho sociálnoprávnych rizík. Ich aplikáciou často dochádza k neoprávneným zásahom do práva na súkromný život zamestnancov. Uplatňovanie nových technológií vytvára aj veľmi zložité celkom nové právne situácie, na ktoré existujúce právo častokrát ešte nie je pripravené reagovať. Preto aj slovenské pracovné právo stojí pred mnohými modernými výzvami vyplývajúcimi z uplatňovania nových technológií a riešenia ich právnych následkov na pracovnoprávne vzťahy. Mnohé námety na ďalší rozvoj pracovného práva nám poskytuje hlavne judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj judikatúra Súdneho dvora EÚ.
  Výrazy tezauru pracovní právo * mezinárodní pracovní právo * pracovní vztahy * zaměstnanci * ochrana práv a svobod * ochrana soukromí * ženská pracovní síla * diskriminace na základě pohlaví * ženská otázka * Slovensko * členský stát EU * monografie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  4421 - Práce a mzdy
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7502-176-2
  Copy count1, currently available 1
  URLNové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (obsah)
  Document kindMonografie
  Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86761PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca
 3. TitleOsoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky / Helena Barancová, Ľubica Dilongová (eds)
  Another authors Barancová, Helena, 1949- (Editor)
  Dilongová, Ľubica (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope364 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština ; Czech
  Jazyk resuméCzech, English, Slovenština
  Edition Slovenské zborníky
  NoteČást. český text, česká, anglická a slovenská resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationZlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím nemajú vytvorené potrebné podmienky pre využitie všetkých základných ľudských práv. Tieto práva sú právne formulované v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Reálne postavenie osôb so zdravotným postihnutím závisí najviac od toho, či majú možnosť svoje postavenie v spoločnosti zlepšiť vlastnou prácou. Slovenská republika patrí v Európskej únii ku krajinám s najnižšou zamestnanosťou osôb so zdravotným postihnutím. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím zhoršuje aj právny systém, ktorý stále rozširuje finančné dávky na dobrovoľnom základe. Vývoj právnej úpravy zameranej v neprospech osôb so zdravotným postihnutím v posledných rokoch znamenal porušenie princípu solidarity. Pritom v sociálnom rozvoji modernej spoločnosti v 21. storočí by sa pri starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím mala každá spoločnosť riadiť princípom solidarity.
  Výrazy tezauru národní právo * zdravotně postižený člověk * právní postavení * Česká republika * Slovensko
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7380-497-8
  Copy count1, currently available 1
  URLOsoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky (obsah)
  Document kindSborníky
  Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84412PSS - Poslanecká sněmovna
  Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky
 4. TitleŠikana a mobing na pracovisku : právne problémy / Helena Barancová
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope224 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru psychologické obtěžování * pracovní vztahy * právo na spravedlnost * pracoviště * Slovensko
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-036-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Šikana a mobing na pracovisku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84446PSS - Poslanecká sněmovna
  Šikana a mobing na pracovisku
 5. TitleTeoretické problémy pracovného práva / Helena Barancová
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope408 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationNedodržanie potrebných teoretických a vecných väzieb medzi jednotlivými pracovnoprávnymi inštitútmi spôsobuje tiež nemalé negatívne dôsledky. Kladie následne podstatne náročnejšie požiadavky na právny výklad, na dobrú a ľahkú orientáciu v práve pri riešení konkrétnych problémov v praxi a vedie v konečnom dôsledku k zníženiu právnej istoty účastníkov pracovnoprávnych vzťahov.
  Výrazy tezauru pracovní právo * právo Evropské unie * mezinárodní pracovní právo * právní věda
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1231 - Mezinárodní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-465-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Teoretické problémy pracovného práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83904EXH - externí sklad Měšice
  Teoretické problémy pracovného práva
 6. TitlePráva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru / Helena Barancová, Andrea Olšovská (eds.)
  Another authors Barancová, Helena, 1949- (Editor)
  Olšovská, Andrea, 1978- (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope227 s. ; 22 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské zborníky
  NoteČást. český text, anglická resumé
  AnnotationAktuálne otázky skončenia pracovného pomeru z pohľadu právnej teórie a právnej praxe. V skúmanom problémovom okruhu skončenia pracovného pomeru je predmetom skúmania aj aktuálna normotvorba Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na vývoj pracovného práva Rady Európy a vývoj pracovného práva Európskej únie, týkajúca sa skončenia pracovného pomeru. Nový odborný a vedecký pohľad autorov nájde čitateľ pri analýze výpovede zamestnávateľa vo väzbe na základné ľudské práva a slobody, ako aj skúmanie platnosti výpovede podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka o právnych úkonoch. Inšpiratívnou pre profesijnú prácu je hlavne analýza početných konkrétnych aplikačných problémov súvisiacich so skončením pracovného pomeru, ako aj úvahy o pracovnom súdnictve.
  Výrazy tezauru pracovní právo * skončení pracovního poměru * pracovní vztahy * lidská práva * Evropská unie * Slovensko * Česká republika * konferenční sborník
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7380-443-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru (obsah)
  Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru (anotace)
  Document kindSborníky
  Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83949EXH - externí sklad Měšice
  Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru
 7. TitleZákladné práva a slobody v pracovnom práve / Helena Barancová a kolektív
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope377 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské monografie
  NoteČást. český text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZákladné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej dôstojnosti na prvé miesto v katalógu všetkých ostatných ľudských práv európsky zákonodarca prvýkrát v doterajšom historickom vývoji EÚ výslovne demonštruje, že dôstojnosť človeka je kľúčovou hodnotou v ústavnom a spoločenskom poriadku EÚ. Je hodnotou, základným princípom (zásadou) a súčasne základným právom vybaveným právnym nárokom a vymožiteľným na súde. Základné práva a slobody sa dotýkajú aj oblasti kolektívneho pracovného práva, najmä pokiaľ ide o právo na koaličnú slobodu, právo na štrajk, ako aj právo na informácie tak z teoretických, ako aj z praktických hľadísk, zohľadňujúc judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.
  Výrazy tezauru pracovní právo * pracovní podmínky * práva jednotlivce * lidská práva * sociální klauzule
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7380-422-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Základné práva a slobody v pracovnom práve

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83032EXH - externí sklad Měšice
  Základné práva a slobody v pracovnom práve
 8. TitleZákonník práce : komentár / Helena Barancová
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Prahe : C. H. Beck, 2012
  Scopexxiii, 1049 s. ; 23 cm + 1 dodatok (4 s.)
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Edition Beckova edícia komentované zákony
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru zákoník práce * pracovní právo * komentář k zákonu * Slovensko
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-416-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákonník práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81870EXH - externí sklad Měšice
  Zákonník práce
 9. TitleMedzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku / Helena Barancová a kolektív
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope365 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské monografie
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationV spoločnosti chýba povedomie medzigeneračnej solidarity. Aplikačná prax zo strany zamestnávateľov ukazuje na početné prípady diskriminácie podľa veku, na ktoré v celoeurópskom meradle dynamicky reaguje aj doterajšia rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ.
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * diskriminace na základě věku * starý člověk * antidiskriminační politika * Slovensko * ochrana pracovních příležitostí * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  1236 - Práva a svobody
  2816 - Demografie a populace
  ISBN978-80-7380-393-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82221EXH - externí sklad Měšice
 10. TitleReštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ES / Helena Barancová
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope317 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméNěmčina, English
  Cover TitleReštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva
  NoteNěmecké a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutorka se zabývá třemi právními formami restrukturalizace podniků a jejich sociálněprávními důsledky na zaměstnance z pohledu pracovního práva a judikarury Soudního dvora ES. První část tvoří rozbor aktuální judikarury při převodu podniku nebo části podniku ve smyslu směrnice 01/23/ES. V druhé části analyzuje judikaturu ve vztahu k problému hromadného propouštění zaměstnanců (směrnice 98/59/ES), třetí část se týká platební neschopnosti zaměstnavatele a jejích sociálněprávních důsledků podle směrnice 08/94/ES.
  Výrazy tezauru Soudní dvůr ES * rozsudek Soudního dvora ES * pracovní právo * ekonomická transformace * obchodní právo * propouštění z ekonomických důvodů * hromadné propouštění * solventnost
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  2006 - Obchodní politika
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7380-240-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ES (obsah)
  Document kindMonografie
  Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ES

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80129EXH - externí sklad Měšice
  Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ES