Search results

 1. TitleTrh práce po krizi / Jan Vlach, Jaromíra Kotíková
  Author Vlach, Jan (Author)
  Another authors Kotíková, Jaromíra (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope45, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteNad názvem: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationV důsledku procesu stárnutí populace se snižuje počet osob v produktivním věku. Ve fázi recese, v letech 2008 až 2013, nemusely podniky řešit nedostatek pracovníků. Levná práce usnadnila podnikům působícím na území ČR přežití krize. Nízké úrokové sazby podnikatelská sféra nevyužila k modernizaci své výrobní základny. Organizace se většinou omezily na netechnické a organizační inovace. Tomu odpovídají i dílčí změny ve struktuře zaměstnanosti. Následný hospodářský rozmach po roce 2013 prokázal, že se ekonomika dostatečně nepřipravila na nástup digitalizace a robotizace a při extenzivním využití práce narazila na bariéru snižujícího se zdroje pracovních sil, zejména manuálních profesí. Vysoká poptávka po pracovnících na trhu a deformovaná struktura nabídky našla svůj projev v růstu ceny práce.
  Výrazy tezauru hospodářská recese * trh práce * politika zaměstnanosti * statistika * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-342-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Trh práce po krizi (plný text)
  Document kindStudie
  Trh práce po krizi

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17179Poslanecká sněmovna
  Trh práce po krizi
 2. TitleSystémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu / Jan Vlach a kol.
  Author Vlach, Jan (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope181, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem monografie bylo podat přehled o různých systémech odměňování ve specifických podmínkách civilní státní služby, analyzovat zahraniční zkušenosti, trendy a současný stav odměňování státních zaměstnanců a na tomto základě posoudit jejich motivační potenciál. Rozbor byl zaměřen na systémy využívané v Belgii, Švédsku, Německu, Slovensku, Rakousku, Francii a v České republice.
  Výrazy tezauru státní zaměstnanec * zaměstnanec * odměňování za práci * mzda * prémie * členský stát EU * komparativní analýza
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  4411 - Trh práce
  4421 - Práce a mzdy
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7416-316-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu (plný text)
  Document kindStudie
  Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17002Poslanecká sněmovna
  Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu
 3. TitlePrověření věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima / Ivo Baštýř, Jan Vlach, Simona Severová
  Author Baštýř, Ivo (Author)
  Another authors Vlach, Jan (Author)
  Severová, Simona (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2014
  Scope242, 5 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie shrnuje 1/ metodické přístupy rozborů a hodnocení, shromážděných kvalitativních a kvantita¬tivních informací (dosavadní právní úpravy, číselné údaje, zejména ze statistiky rodinných účtů) v oblasti spotřebních vydání nízkopříjmových domácností ohrožených chudobou, 2/ vyhodnocení zásadních koncepčních změn ve struktuře a konstrukci životního minima uplatňovaných od počátku roku 2007, zvláštní pozornost věnuje výhodám a negativům samostatného režimu sociální pomoci v oblasti bydlení, 3/ výstupy minimalizačních rozborů empirických údajů spotřebních vydání na výživu a ostatní okruhy základních osobních potřeb. Rozbory vyústily v poznání, že revidované reálné úrovně částek životního minima osob v domácnostech ohrožených chudobou vykazují oproti stavu z 1. října 2006 pouze dílčí disproporce. Závažný rozdíl se však projevil u dětí s povinnou školní docházkou ve věku od 6 do 15 let.
  Výrazy tezauru životní minimum * nízký příjem * pomoc sociálně znevýhodněným skupinám * životní náklady * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-202-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Prověření věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Prověření věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16667Poslanecká sněmovna
  Prověření věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima
 4. TitleMožnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky) / Jan Vlach, Tomáš Kozelský
  Author Vlach, Jan (Author)
  Another authors Kozelský, Tomáš (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope79, [36], 3 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie definuje: - datové zdroje pro sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru; - metodiku: sledování nákladů práce, propočtu podílu práce na nákladech, propočtu jednotkových nákladů práce, analýzy růstu jednotkových nákladů práce. Monografii zpracoval VÚPSV v rámci projektu "Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání", který spolufinancuje Technologická agentura ČR. Studie by měla být podkladem pro certifikaci navržené metodiky. Jednotnost datových zdrojů a metodiky jejich zpracování odstraní rozdílné interpretace v oblasti postavení práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů, umožní bližší specifikaci českých nákladů práce na světových trzích.. The monograph defines: - data sources for monitoring of labor costs and labor as a production factor; - the methodology of: labor costs monitoring, labour's share in costs, unit labor costs calculations, analysis of the growth of unit labor costs. The monograph was prepared by Research Institute for Labour and Social Affairs within the project "Methodology for continuous labor costs monitoring and utilization in the Czech Republic in international comparison," which is co financed by Technology Agency of the Czech Republic. The monograph should be the basis for certification of the proposed methodology. Consistency of data sources and methodologies of their processing will eliminate different interpretations of the status of work in the reproduction of economic and social relations and will allow more detailed specification of Czech labor costs on world markets.
  Výrazy tezauru národní účty * práce * statistická metoda * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  1626 - Národní účty
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-113-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16415externí sklad Měšice
 5. TitleMonitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006-2011 / Jan Vlach, Tomáš Kozelský
  Author Vlach, Jan (Author)
  Another authors Kozelský, Tomáš (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope51, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Bulletin no. 7
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají období let 2006-2011. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet ČR a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o návrh certifikované metodiky "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ.. Monitoring of labor costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labor costs, labor taxation in relation to financing of social and health insurance, labor's share of the cost and unit labor costs. To describe the trends we present data for the period of 2006-2011. Due to methodological discrepancies of monitoring of labor costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labor statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labor costs monitoring and labor as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
  Výrazy tezauru statistika * práce * národní účty * Česká republika * členský stát EU * Spojené státy * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  1626 - Národní účty
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-117-9
  Copy count1, currently available 1
  URLMonitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006-2011 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16448externí sklad Měšice
 6. TitleSociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 / řešitelé: Jan Vlach ... [et al.]
  Author Vlach, Jan (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope95, [40], 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Další autoři: Ladislav Průša, Tomáš Pavlíček, Július Szabo
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPočet sebezaměstnaných se v krizových letech 2008-2012 zvýšil o 9 %, produktivita jejich práce reálně klesla o 2,5 %. Vysoký přírůstek zaznamenaly manuální činnosti. Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti ve výši 18 % v roce 2011 patřil mezi nejvyšší v EU. Ve srovnání s ostatními zeměmi se zachovala specifická struktura s minimálním podílem farmářů a relativně vysokým podílem sebezaměstnaných v sekundéru, zejména ve stavebnictví. V době krize se sektor orientoval na konečnou spotřebu obyvatelstva. Firmy drobných podnikatelů se díky přátelskému daňovému prostředí vyrovnaly s propadem ekonomiky. Sebezaměstnaní si zachovali vysokou příjmovou hladinu, která jejich domácnostem umožňuje bezproblémové uspokojování jejich potřeb vč. zbytných ve stejné míře jako v období konjuktury. Růst počtu manuálně pracujících sebezaměstnaných s nízkou finanční gramotností, rozšiřování prostoru daňové optimalizace a provázanost daňových a vyměřovacích základů našly svůj odraz v nízkém objemu daní z příjmů a odváděného sociálního a zdravotního pojištění a v klesající úrovni tvorby rezerv pro nepříznivé životní situace a na stáří. V budoucích letech v souvislosti se stárnutím osob samostatně výdělečně činných a ukončením jejich ekonomické aktivity hrozí reálné riziko jejich propadu do chudoby.
  Výrazy tezauru osoba samostatně výdělečně činná * samostatná výdělečná činnost * ekonomické podmínky * životní podmínky * pracovní podmínky * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  1611 - Hospodářská situace
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7416-116-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 (plný text)
  Document kindStudie
  Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16477externí sklad Měšice
  Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012
 7. TitleTrendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005-2010 / Tomáš Kozelský, Jan Vlach
  Author Kozelský, Tomáš (Author)
  Another authors Vlach, Jan (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2012
  Scope119, 5 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie se věnuje vývoji nákladů práce, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce v ČR, EU a USA v období hospodářské krize. Kvantitativní a kvalitativní změny v krizových letech 2008-2010 porovnává s posledními roky kon¬junktury 2005-2007. Monografie shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce a postavení práce v reprodukčním procesu. V první části se monografie věnuje úplným nákladům práce v ČR a změnám jejich struktury. Na základě údajů Eurostatu a OECD srovnávají autoři náklady práce a jejich změny v globální recesi v ČR a Evropské unii. Druhá část monografie se věnuje podílu práce na nákladech. Třetí část se zabývá jednotkovými náklady práce a souvislostmi jejich vývoje v hospodářském cyklu. Příloha obsahuje monitoring nákladů práce v ČR, EU a USA.
  Výrazy tezauru práce * hospodářská recese * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-108-7
  Copy count1, currently available 1
  URLTrendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005-2010 (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005-2010

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16368externí sklad Měšice
 8. TitleVývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize / Tomáš Kozelský, Jan Vlach
  Author Kozelský, Tomáš (Author)
  Another authors Vlach, Jan (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2011
  Scope109, 6 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace se snaží charakterizovat a analyzovat změny v porovnání s předČchozí konjunkturou. Shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce a jednotkových nákladů práce za období let 2004 - 2009. Zhodnocení základních problémů pohybu nákladů a efektivnosti práce v rámci proporcí změn makroekonomického rámce se opírá o výsledky výzkumu, které formulovaly studie vydané VÚPSV a odborné články z let 2005-2009, a výstupy výzkumu zahraničních institucí. V první části se studie věnuje úplným nákladům práce v ČR a změnám jejich struktury. Na základě údajů Eurostatu a OECD srovnávají autoři náklady práce a jejich změny na počátku krize v ČR a Evropské unii. Druhá část studie se věnuje jednotkovým nákladům práce, tj. efektivnímu vynakládaní práce a souvislostem jejich vývoje v hospodářském cyklu.. The publication tries to describe and to analyze changes in comparison with the previous economic boom. It summaČrizes fragmented information from EU countries and the USA on the field of the labour costs, the income taxation and the unit labour costs in the period 2004-2009. The evaluation of the fundamental problems of cost and labour efficiency movements within the proportions of change of the macroeconomic framework is based on research results, which were formulated in the RILSA studies and in the expert articles in 2005-2009 as well as in the foreign researches. The first part deals with the full labour costs in the CR and the changes in their structure. The authors compare labour costs and their changes at the beginning of the crisis in the CR and in the EU on the basis of information provided by Eurostat and OECD. The second part of the study deals with the unit labour costs, i.e. with the efficient expenditure of labour and the economic contexts of their development cycle.
  Výrazy tezauru práce * analýza nákladů * daň ze mzdy * hospodářská recese * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  2446 - Daňová soustava
  1611 - Hospodářská situace
  ISBN978-80-7416-091-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16229externí sklad Měšice
  Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize
 9. TitleKonvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 : (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) / Jan Vlach, Tomáš Kozelský
  Author Vlach, Jan (Author)
  Another authors Kozelský, Tomáš (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2010
  Scope82, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationAutoři upozorňují na stěžejní problémy vývoje efektivnosti práce vyjádřené v ukazatelích jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech po roce 2000 v podmínkách konjunktury a integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu. V důsledku cenové a mzdové konvergence postupně slábne konkurenční výhoda levné práce v ČR. První kapitola shrnuje metodiky výpočtu jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech. Druhá kapitola vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu ceny práce a jejich využití v ČR od roku 2000. Třetí kapitola charakterizuje vývoj jednotkových nákladů práce v ČR a v EU. Problematice podílu práce na nákladech a základním souvislostem se věnuje 4. kapitola.. The authors draw attention to key issues of development of work efficiency, expressed in unit labour cost indicators and labour's share in costs after 2000 in terms of prosperity and integration Czech economy to the Single European Market. As a result of price and wage convergence, the competitive advantage of cheap labour in the CR gradually weakens. The first chapter summarizes the methodology of calculation of unit labour costs and labour's labour share in costs. The second chapter defines the basic macroeconomic and institutional framework for the movement of labour cost and their use in the CR since 2000. The third chapter describes the development of unit labour costs in the CR and the EU. The issue of labour's share in the costs and basic connections are described in the fourth chapter.. unit labour costs; compensation to employees; labour productivity; the share of labour costs; price level
  Výrazy tezauru mzdové náklady * odškodnění * produktivita práce * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-080-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům ... (plný text)
  Document kindStudie
  Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16182externí sklad Měšice
  Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008
 10. TitleStruktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století / Drahomíra Zajíčková, Jan Vlach, Simona Severová
  Author Zajíčková, Drahomíra (Author)
  Another authors Vlach, Jan
  Severová, Simona (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2010
  Scope56, [28], 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationCílem publikace je zhodnotit informace a popsat vztahy o spotřebních vydáních domácností důchodců ve srovnání s domácnostmi zaměstnanců v ČR na mikroúrovni, tj. na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů za období let 2004-2008, zejména: trendy a tendence vývoje vydání domácností důchodců a zaměstnanců; trendy a tendence s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání dle zadaných věkových kohort; vztahy mezi rozložením příjmů do výdajových položek k uspokojení potřeb pro život člověka zbytných a nezbytných. S ohledem na projekci demoČgraČfického vývoje se publikace zabývá rovněž podmínkami zaměstnanosti starších osob v příštích 50 letech. Mapuje klíčové makroekonomické problémy vyššího podílu méně výkonných seniorů na pracovních silách a dopady změn ve struktuře spotřeby na ekonomický vývoj a zajištění sociálního a zdravotního zabezpečení.. The publication aims to evaluate the information and to describe the relations of the consumption expenditures of households of pensioners, compared with households of workers in the CR at the micro level, i.e. on the basis of data provided by the CSO for the period 2004-2008, in particular: trends and tendencies of development of expenditures of households of pensioners and workers; trends and tendencies with a closer look at the evolution of consumption expenditures according to the specified age cohorts; the relationship between the distribution of income to expenditure items to meet the needs of non-essential and necessary for human life. With regard to the demographic projection, the publication also deals with conditions of older people employment in the next 50 years. It is mapping the key macroeconomic issues of higher proportion of less efficient seniors and the impacts of changes in consumption patterns on the economic development and ensuring of social and health insurance.
  Výrazy tezauru spotřeba domácností * příjem domácnosti * zaměstnanec * důchodce * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2026 - Spotřeba
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-082-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století (plný text)
  Document kindStudie
  Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16184externí sklad Měšice
  Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století