Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0011515^"
 1. TitleStrategie zaměstnavatelů v období pandemie / Jiří Vyhlídal
  Author Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Another responsib. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (Publisher)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : RILSA, 2023
  Scope91 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteVydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationHlavním tématem studie, propojujícím jednotlivé kapitoly, je interakce mezi zaměstnavateli, (potenciálními) zaměstnanci a veřejnými službami zaměstnanosti, resp. aktivizačními programy. Studie je založena na datech sebraných na konci roku 2020 na reprezentativním vzorku zaměstnavatelů. Součástí dotazníku byl také vinětový experiment. Vinětový test především ukázal, jak silně negativní vliv mají na šanci na získání zaměstnání u všech tří testovaných pozic (nekvalifikovaný dělník, kvalifikovaný dělník, administrativní pracovník) vedené exekuční řízení a dlouhodobá nezaměstnanost uchazeče. Jestliže směr vlivu některých individuálních charakteristik se s různými pracovními pozicemi může měnit, exekuční řízení a dlouhodobá nezaměstnanost představují v očích zaměstnavatelů významný negativní signál. Současně platí, že s růstem kvalifikačních požadavků (směrem od nekvalifikované práce k administrativním činnostem) klesá síla pozitivního vlivu absolvování některého z programů APZ.
  Výrazy tezauru epidemie * covid * zaměstnavatel * zaměstnanec * trh práce * skončení pracovního poměru * vstup do zaměstnání * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-446-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Strategie zaměstnavatelů v období pandemie (plný text)
  Document kindStudie
  Strategie zaměstnavatelů v období pandemie

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17835PSS - Poslanecká sněmovna
  Strategie zaměstnavatelů v období pandemie
 2. TitleVyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 / Jiří Vyhlídal, Helena Marešová, Marie Táborská, Markéta Horáková
  Author Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Another authors Marešová, Helena (Author)
  Táborská, Marie (Author)
  Horáková, Markéta, 1975- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2021
  Scope94, 6 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem této studie je popsat dopady programu veřejně prospěšných prací (VPP) v České republice v roce 2016
  Výrazy tezauru veřejně prospěšná služba * nezaměstnanost * politika zaměstnanosti * zprostředkovatelna práce * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-426-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 (plný text)
  Document kindStudie
  Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17645PSS - Poslanecká sněmovna
  Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016
 3. TitleAutonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji : (factorial survey experiment) / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová
  Author Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Another authors Plasová, Blanka, 1979- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2020
  Scope111, 5 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationRychle se měnící sociální, technologické i ekonomické podmínky produkce i reprodukce vyžadují vysoký stupeň mobility a schopnost rychlé adaptace. V reakci na tyto požadavky zaměstnavatelů vyspělé země transformují své sociální státy z pasivních na aktivní a implementují aktivizační politiky. Úspěšnost implementace tohoto typu politik je kriticky závislá na liniových pracovnících, na jejich schopnostech správně diagnostikovat klienty a rozhodovat o odpovídajících způsobech intervence. Linioví pracovníci jsou stále častěji vnímáni nikoli jako ti, kdo politiky pouze implementují, ale jako ti, kteří je vytvářejí. Publikace si klade za cíl zjistit, jakým směrem a v jaké míře vybraný soubor charakteristik fiktivních uchazečů o zaměstnání ovlivňuje rozhodování liniových pracovníků VSZ o jejich zařazení či nezařazení do vybraných nástrojů APZ. Odpovědi na tyto otázky se snaží nalézt prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného v populaci liniových pracovníků ÚP ČR, kteří se v rámci své pr
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * poptávka po zaměstnání * zprostředkovatelna práce * rozhodování * Česká republika
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-343-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (plný text)
  Document kindStudie
  Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17357PSS - Poslanecká sněmovna
  Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji
 4. TitleÚčastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji : (dotazníkové šetření) / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková
  Author Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Another authors Plasová, Blanka, 1979- (Author)
  Vondráková, Lucie, 1965- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope66, 4 strany ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteNad názvem: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationRekvalifikace jako jeden z významných nástrojů APZ směřuje k prosazování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Analýza rekvalifikací metodami genderového mainstreamingu poskytuje informaci o tom, v jaké míře se daří implementovat tento nástroj s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Výsledky provedených analýz ukazují, že způsob implementace rekvalifikací reprodukuje nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce. Muži častěji absolvují kratší, ale nákladnější rekvalifikace, ženy naopak delší a levnější. Muži také do rekvalifikačních kurzů častěji nastupují již v prvních třech měsících evidence.
  Výrazy tezauru trh práce * politika zaměstnanosti * rekvalifikace * rovné zacházení * rovnost mezi muži a ženami * výzkumná metoda
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-340-1
  Copy count1, currently available 1
  URLÚčastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji. Dotazníkové šetření (plný text)
  Document kindStudie
  Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17207PSS - Poslanecká sněmovna
  Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji
 5. TitleEkonomický přínos řízené pracovní migrace / Jiří Vyhlídal, Robert Jahoda, Jana Godarová
  Author Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Another authors Jahoda, Robert (Author)
  Godarová, Jana (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope78, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem monografie je odpovědět na otázku, zda a v jaké míře, je možné řešit problémy spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem v České republice prostřednictvím pracovní imigrace. Prognóza demografického vývoje očekává, že míra plodnosti se dlouhodobě bude pohybovat pod hranicí prosté reprodukce populace. Důsledkem bude redukce počtu obyvatel v průběhu 21. století o více než 2,8 milionu osob. Významným způsobem se promění také struktura společnosti, kdy především v důsledku rostoucího podílu osob v seniorském věku poroste index ekonomického zatížení. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, bude potřeba odhadnout objem imigrace nutné k nahrazení ztrát způsobených celkovým úbytkem populace a zejména pak osob v produktivním věku. Podle analýzy dat VŠPS a EU-SILC se ukazuje, že stávající strategie a způsoby participace na trhu práce v ČR se u jednotlivých cizinců liší, vedle jiných charakteristik, také v závislosti na zemi původu. V porovnání s domácí populací byla zaznamenána vyšší tendence k podnikání u cizinců pocházejících z Ruska a Ukrajiny. Velmi specifickou skupinou jsou imigranti z Vietnamu, jejich participace na trhu práce má výrazné prvky jak etnického, tak rodinného byznysu. Jen přibližně každý šestý Vietnamec je v ČR v klasickém zaměstnaneckém poměru. Většina z nich jsou podnikatelé bez zaměstnanců a každý pátý v pozici pomáhajícího rodinného příslušníka. Pro kvantifikaci dopadů na český důchodový systém jsou v publikaci uvedeny výsledky simulačního modelu vycházejícího z výstupů Bezděkovy komise (2005), který byly rozšířen o vliv migrace. Model hodnotí dopad migrace z pohledu následujících pěti ukazatelů: (1) vývoj salda migrace, (2) vývoj počtu obyvatel ČR, (3) vývoj vybraných indexů závislosti, (4) vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP a (5) vývoj implicitního penzijního dluhu v % HDP. Výsledky modelu jsou představeny ve dvou variantách. První varianta tzv. „nulová migrace“ představuje faktické zastavení imigrace do ČR. Druhá varianta je nazvána „řízená náhradová migrace“, jejímž cílem je pomocí migrační politiky lépe zohlednit budoucí potřeby trhu práce a důchodového systému. V případě nulové migrace hrozí ČR prohloubení problémů financování důchodového systému, naopak výraznější rozsah imigrace se může stát důležitým faktorem pro jeho finanční udržitelnost. To ovšem platí pouze za předpokladu, že společnost je schopna řídit objem a strukturu imigrace a současně nastavené politiky povedou k sociální a ekonomické integraci migrantů..
  Výrazy tezauru stěhování za prací * cizí státní občan * trh práce * hospodářský rozvoj * Česká republika
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-310-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Ekonomický přínos řízené pracovní migrace (plný text)
  Document kindStudie
  Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16942EXH - externí sklad Holešovice
  Ekonomický přínos řízené pracovní migrace
 6. TitleZhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi / Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2016
  Scope66, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie je jedním z navazujících výstupů projektu TAČR "Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování". Zaměřuje se především na výběr nejvýznamnějších výstupů, tedy takových informací, které dobře popisují funkce systému a jejichž získání přitom až na výjimky nevyžaduje pokročilé statistické procedury. Dopady programů APZ zde nejsou vyhodnocovány. V této monografii se zabýváme vyhodnocením působení opatření sociální politiky na situaci osob, které v roce 2014 čerpaly dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pomoc v hmotné nouzi je tradičně definována jako součást systému sociální pomoci (jednoho ze tří základních pilířů sociálního zabezpečení). Situace osob v hmotné nouzi je zde posuzována na základě tří očekávaných funkcí systému: ochranné, pobídkové a integrační.. The monograph is one of the follow-up of the project outputs TAČR "Usage of the merged administrative (evidence) databases in area of unemployment and in area of social assistance (material need) for the monitoring of the situation in active inclusion". It focuses primarily on the selection of the most significant outcomes, i.e. such an information that clearly describes the functions of the system while the acquisition of the information, with exceptions, does not require application of advanced statistical procedures. The impact of ALMP programs is not evaluated. In this monograph we focus on evaluating the impact of social policy on the situation of persons who in 2014 claimed benefits from the system of assistance in material need. Assistance in material need is traditionally defined as part of the social assistance system (one of the three basic pillars of social security). The situation of people in material need is assessed on the basis of three expected system functions: protection, incentive and integration.
  Výrazy tezauru sociální pomoc * sociální politika * naléhavá pomoc * chudoba * životní minimum * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-244-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Zhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi (plný text / VÚPSV)
  Document kindKolektivní monografie
  Zhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16830EXH - externí sklad Holešovice
  Zhodnocení ochranné, pobídkové a integranční funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi
 7. TitleRiziko ztráty bydlení a jeho prevence : rozbor problému a vyhodnocení nástrojů / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová, Jiří Vyhlídal
  Author Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Another authors Trbola, Robert (Author)
  Milota, Jan (Author)
  Frišaufová, Magda, 1981- (Author)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2016
  Scope119 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationCílem monografie je zmapování situace v oblasti prevence ztráty bydlení v České republice s důrazem na potenciál a limity, které nabízí současná národní a lokální politika v oblasti bydlení, včetně charakteristik užívaných nástrojů a úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Na základě konceptů uvedených zejména v zahraniční literatuře monografie vymezuje prevenci ztráty bydlení. Rozborem strukturálních a individuálních faktorů ovlivňujících vznik rizik a situací vedoucích ke ztrátě bydlení a také rozborem statistických dat autoři dále vymezují cílovou skupinu preventivních opatření, tedy skupinu ohroženou ztrátou bydlení. Jádro monografie se zaměřuje především na deskripci současné praxe v užití nástrojů a opatření na podporu prevence ztráty bydlení, ale také praxe v oblasti spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Cílem této části je zejména identifikace pozitivních efektů plynoucích z užití jednotlivých opatření a nastavení spolupráce mezi různými aktéry, ale také bariér, které realizaci preventivních aktivit znesnadňují. V závěrečné kapitole monografie nabízí charakteristiky programů prevence ztráty nájemního bydlení ze zahraničí (Skotsko, Nizozemsko, Rakousko a Německo), jež fungují na trhu s nájemním bydlením a z jejichž dobré praxe by mohly být odvozeny některé prvky přístupu k prevenci ztráty bydlení na území ČR.. The aim of the monograph is to map the situation in the field of housing loss prevention in the Czech Republic with emphasis on the potential and limits offered by current national and local housing policy including the characteristics of the tools used and the efforts of all the important actors in this area. The monograph defines the housing loss prevention on the bases of the concepts set out especially in foreign literature. Through analysing the structural and individual factors influencing the emergence of risks and situations leading to loss of housing and also through analysis of statistical data, the authors further define the target group of preventive measures, accordingly the group of population at risk of housing loss. The core of the monograph primarily focuses on the description of current praxis in using tools and measures to support housing loss prevention, as well as the praxis in the cooperation among the individual actors working in this area. This part primarily aims to identify the positive effects resulting from the use of particular measures and forms of cooperation, as well as barriers to their realization. The final chapter offers some characteristics of a foreign (Scottish, German, Dutch and Austrian) rental housing loss prevention programmes which work on the rental housing markets. These can serve as an inspiration for deriving some good elements for the approach to housing loss prevention in the Czech Republic.
  Výrazy tezauru bydlení * bytová politika * sociální byt * bezdomovec * právo na bydlení
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-239-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Riziko ztráty bydlení a jeho prevence (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Riziko ztráty bydlení a jeho prevence

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16849EXH - externí sklad Holešovice
  Riziko ztráty bydlení a jeho prevence
 8. TitlePříjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy / Lucie Vidovićová (ed.), Robert Jahoda, Jiří Vyhlídal, Jana Godarová, Pavel Kofroň
  Author Vidovićová, Lucie, 1977- (Author) (Editor)
  Another authors Jahoda, Robert (Author)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Godarová, Jana (Author)
  Kofroň, Pavel (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope109, 4 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationTento rozbor se zaměřuje na problematiku příjmové chudoby a materiální deprivace ve vyšším věku s přihlédnutím jak k objektivním, tak subjektivním dimenzím tohoto fenoménu.
  Výrazy tezauru chudoba * sociálně znevýhodněná vrstva * zbídačování * kvalita života * důchodce * důchodové pojištění * starý člověk * životní podmínky * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-215-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16732EXH - externí sklad Holešovice
  Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy
 9. TitlePopis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení / Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal
  Author Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Another authors Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope69, 5 stran : tabulky ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationV monografii se autoři snaží vyjít vstříc požadavku na určení velikosti a struktury skupiny domácností, které by mohly představovat cílovou skupinu pro sociální bydlení. Vzhledem k absenci vhodnějších empirických dat jsou využity dva soubory dat, a to výběrové šetření Životní podmínky 2013 (EU-SILC 2013) a administrativní data o příjemcích dávek hmotné nouze. Použitá data pak představují hlavní limit výstupu, neboť nedovolují zachytit významnou část cílové skupiny sociálního bydlení, a to podle typologie ETHOS „osoby bez domova“ a „osoby bez střechy“. Autoři vytvořili konstrukty cílové skupiny sociálního bydlení, a to jednak skupiny osob či domácností ohrožených ztrátou bydlení z titulu nedostatečných příjmů a pak skupiny osob či domácností vyloučených ze standardního bydlení. V první kapitole je představena struktura celé populace ČR z hlediska typů domácností a právního důvodu užívání bydlení. Druhá kapitola se věnuje struktuře domácností z hlediska podílu nákladů na bydlení na jejich příjmech. Ve třetí kapitole jsou identifikovány domácnosti ohrožené ztrátou bydlení v důsledku kombinace nízkých příjmů a vysokých nákladů na bydlení a také v důsledku vzniku dluhů spojených s bydlením. Tato kapitola je pak stěžejní pro identifikaci cílové skupiny sociálního bydlení. Poslední dvě kapitoly se zabývají osobami bydlícími v ubytovacích zařízeních a distribucí nevyhovujícího bydlení v populaci.
  Výrazy tezauru bezdomovec * sociální byt * právo na bydlení * chudoba * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-7416-231-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení (plný text)
  Document kindMonografie
  Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16772EXH - externí sklad Holešovice
  Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení
 10. TitleNezaměstnanost cizinců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal
  Author Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Another authors Trbola, Robert (Author)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope149, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru cizí státní občan * nezaměstnaný * migrující pracovník * nezaměstnanost migrujících osob * Česká republika
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-125-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Nezaměstnanost cizinců v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16513EXH - externí sklad Holešovice
  Nezaměstnanost cizinců v České republice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.