Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0010511^"
 1. TitlePodpora příležitostí lidí s mentálním handicapem / Miloš Votoupal, Hans van Ewijk, Libor Musil (editoři)
  Another authors Votoupal, Miloš (Editor)
  Ewijk, Hans van, 1947- (Editor)
  Musil, Libor, 1959- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum ; Brno : Masarykova univerzita, 2022
  Scope245 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studijní texty ; 75. svazek
  NoteObsahuje rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationKniha je věnována snahám uskutečňovat přání lidí s mentálním handicapem žít a trávit čas mezi lidmi v obci, kterou obývají. Autoři vycházejí ze zkušenosti, že příležitosti k samostatnému rozhodování o životě rodiny, o vlastním soukromí nebo samostatném bydlení, o tom, zda a jak trávit čas ve veřejném prostoru, bývají lidem s mentálním handicapem hůře dostupné.
  Výrazy tezauru mentálně postižený člověk * začlenění do společnosti * sociální politika * sociální práce * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-246-5451-5
  978-80-280-0137-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91060PSS - Poslanecká sněmovna
  Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem
 2. TitleDeficity ukotvení české sociální práce / Olga Hubíková, Jana Havlíková, Robert Trbola, Libor Musil
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Another authors Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Trbola, Robert (Author)
  Musil, Libor, 1959- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum v Brně, 2021
  Scope88, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie se zaměřuje na problematiku regulativů výkonu sociální práce v kontextu české sociální práce. Zároveň pro srovnání i možnost inspirace představuje na příkladech ze zahraničí různé modely i praktické možnosti institucionalizace sociální práce prostřednictvím různých kombinací nástrojů jejího formálního a institucionálního zakotvení. Základním teoretickým východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsensu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému. Tento konsensus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
  Výrazy tezauru sociální práce * pracovní podmínky * pracovní život * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  4421 - Práce a mzdy
  ISBN978-80-7416-414-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Deficity ukotvení české sociální práce (plný text)
  Document kindStudie
  Deficity ukotvení české sociální práce

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17551PSS - Poslanecká sněmovna
  Deficity ukotvení české sociální práce
 3. TitleKvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Robert Trbola, Libor Musil
  Author Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Hubíková, Olga (Author)
  Trbola, Robert (Author)
  Musil, Libor, 1959- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum v Brně, 2021
  Scope123, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace reaguje na bílé místo oboru a profese sociální práce, spočívající v absenci jednotného obecně uznávaného vymezení kvality v sociální práci v ČR. Na základě empirického kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory, metoda Delphi) zachycuje současné představy spojované českými sociálními pracovníky (řadovými i zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd.) s "kvalitou výkonu sociální práce". Východiskem analýzy je pojetí kvality jako sociálního konstruktu. Představy sociálních pracovníků jsou s pomocí tematické analýzy nejprve analyzovány a tříděny optikou obecných rovin pojmu kvalita, ve druhém přiblížení pak perspektivu dimenzí kvality v sociální práci inspirovanou Donabedianovým modelem, doplněným o dimenzi kontextu a o dimenzi role uživatelů. V návaznosti na jednotlivé dimenze výkonu sociální práce jsme následně usilovali o extrahování kritérií a indikátorů, jimiž by bylo možné zjišťovat kvalitu výkonu sociální práce.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-416-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků (plný text)
  Document kindStudie
  Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17554PSS - Poslanecká sněmovna
  Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků
 4. TitlePředpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce / Libor Musil, Roman Baláž, Jana Havlíková, Monika Punová, Miloš Votoupal
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Baláž, Roman (Author)
  Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Punová, Monika (Author)
  Votoupal, Miloš (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2019
  Scope169, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace shrnuje výsledky části projektu týkající se odborných kompetencí a osobnostních předpokladů, které mají klíčovou úlohu v rámci profesionálního výkonu sociální práce. Dimenze odborných a osobnostních předpokladů sociálních pracovníků, na které se tento výzkum zaměřil, byly následující: preference sociálního pracovníka (jeho hodnoty, ideály, zájmy, cíle a znalosti k cílům); představy o kontextu výkonu sociální práce (tj. zejm. interpretační schémata o sociálních pracovnících, klientech, dalších účastnících řešených situací a očekáváních kladených na sociální pracovníky); představy sociálních pracovníků o žádoucím jednání v interakcích s klienty, s dalšími sociálními pracovníky a jinými subjekty; využívané znalosti; osobnostní dispozice sociálních pracovníků.
  Výrazy tezauru sociální pracovník * sociální práce * odborná kvalifikace * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-373-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce (plný text)
  Document kindStudie
  Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17333PSS - Poslanecká sněmovna
  Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce
 5. TitleVýkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR / Libor Musil, Pavel Bareš, Jana Havlíková (Eds.)
  Another authors Musil, Libor, 1959- (Editor)
  Bareš, Pavel, 1978- (Editor)
  Havlíková, Jana, 1978- (Editor)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope532 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie seznamuje s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat vybrané podmínky a charakteristiky týkající se výkonu sociální práce v různých systémech sociálních ochrany ČR, které byly platné v době jeho realizace (tj. v letech 2010-2011). V první části jsou popsána stěžejní východiska, přiblíženy přístupy k sociální práci ve čtyřech evropských zemích a v USA a zmapováno legislativní ukotvení sociální práce v ČR. Druhá část přibližuje metodiku empirického výzkumu a provedených rozborů. Třetí část seznamuje s výsledky empirických šetření. Je rozdělena do sedmi kapitol podle stěžejních oblastí sociálních ochrany pro výkon sociální práce. Zaměřuje se na výkon sociální práce při poskytování sociálních služeb a v činnosti úřadů práce (v resortu práce a sociálních věcí), v organizacích působících v resortech spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a školství a v činnosti obcí II. a III. typu při výkonu přenesené působnosti státní správy. Čtvrtá část shrnuje hlavní trendy a obsahuje seznam navrhovaných doporučení.
  Výrazy tezauru sociální zabezpečení * sociální práce * sociální služby * přístup k povolání * sociální pracovník * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-240-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR (plný text)
  Document kindStudie
  Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16921EXH - externí sklad Holešovice
  Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR
 6. TitleRaná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi / Libor Musil ... [et al.]
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope107, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Další autoři: Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationOd ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem monografie bylo zachytit situaci právě v oblasti poskytování sociální pomoci lidem v HN na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a obcích tak, jak vypadala krátce po zahájení reformy. Zaměřili jsme se zejména na rozbor faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace reformovaných sociálních politik do praxe. Pozornost jsme rovněž věnovali typům pojetí sociální pomoci, která v nových podmínkách pracovníci agendy HN uplatňovali, včetně toho, zda a jaká dilemata tito pracovníci při práci s klienty pociťovali. Výsledky výzkumu (86 polostrukturovaných rozhovorů s řadovými a vedoucími pracovníky vybraných referátů HN při Kontaktním pracovišti ÚP ČR - KoP ÚP ČR - a sociálních odborů obcí) poukázaly na to, že ani čtyři měsíce po zahájení reformy nebyly zajištěny základní podmínky pro její úspěšné převedení do praxe: mezi pracovníky první line i jejich nadřízenými panovala nejistota až konflikt ohledně cílů reformy; pracovní a organizační podmínky téměř znemožňovaly poskytování komplexní sociální pomoci; pracovníci první line na ÚP ČR často čelili dilematu, zda na vlastní náklady (přesčasy, vyčerpání) nadále působit jako sociální pracovníci, či se podvolit očekáváním svých nadřízených a akceptovat roli pouhých administrátorů dávek v HN. Sociální pomoc poskytovaná za této situace lidem v HN, a to jak na pracovištích ÚP ČR, tak na obcích se primárně orientovala na překonání některých osobních deficitů lidí v HN poskytnutím dávky či poradenstvím. Další formy pomoci (tj. učení a působení na problémové interakce) byly využívány pouze příležitostně. Výsledky monografie lze mj. využít jako východisko pro diskusi o optimálním vyladění procesu implementace s ohledem na zvýšení pravděpodobnosti dosažení cílů reformy.
  Výrazy tezauru chudoba * pomoc sociálně znevýhodněným skupinám * sociální dávky * místní orgány státní správy * společenská změna * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7416-124-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi (plný text)
  Document kindStudie
  Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16512EXH - externí sklad Holešovice
  Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi
 7. TitleRozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči / Libor Musil ... [et al.]
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2011
  Scope171, 6 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Další autoři: Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationProstřednictvím analýzy dat shromážděných v rámci kvalitativních případových studií výkonu agendy příspěvku na péči (PnP) ve třech typově odlišných správních územích (krajské město, bývalé okresní město, obec s rozšířenou působností) jsme usilovali o porozumění procesu řízení o přiznání PnP. Soustředili jsme se zejména na to, jak jsou role jednotlivých aktérů v procesu řízení o PnP konstruovány, vykonávány a jak probíhá spolupráce mezi těmito aktéry. Pozornost byla rovněž věnována otázce, v čem stávající pojetí role sociálního pracovníka v tomto procesu podporuje zvládání životní situace příjemce PnP a v čem naopak zvládání životní situace brání. Ukázalo se, že spolupráce zejména mezi sociálními pracovníky a posudkovými lékaři je obtížná kvůli nedostatečnému pochopení a uznání odlišných perspektiv (sociální vs. medicínský pohled) těchto aktérů. A dále, pomoc, kterou sociální pracovníci žadatelům a příjemcům PnP běžně poskytují, je značně limitovaná, potenciál sociální práce tak zůstává často nevyužit. Doporučení směřující k řešení těchto potíží jsou součástí studie.. Using qualitative case study methodology we aimed to understand the process of Care Allowance administration in depth. Above all we focused on the construction and pursuance of the roles of social workers and doctors within the process as well as on the analysis of their cooperation. Moreover, special attention was paid to the question, whether and how the activity of social workers helps Care Allowance claimants and receivers to cope with their difficult life situation. Findings of the research suggest that the cooperation between the main actors of the process, i.e. social workers and Medical Assessment Serviceĺs doctors, is often hampered by mutual misunderstanding of the different viewpoints of social work and medicine on the reduced self-sufficiency and on the goal of the Care Allowance itself. Further, social workers working within the agenda of Care Allowance often act more as clerks than social workers; therefore their help to the Care Allowance claimants and receivers is severely limited.
  Výrazy tezauru sociální pracovník * lékařský posudek * příspěvek na péči * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-098-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči (plný text)
  Document kindStudie
  Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16296EXH - externí sklad Holešovice
 8. TitlePřístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2009
  Scope66, 7 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationReforma sociálních služeb v ČR, zvláště přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v jeho rámci specifického nástroje dosahování kvality - Standardů kvality sociálních služeb, vnesla do poskytování těchto služeb nové principy. V této studii se autoři zaměřují na ty změny, které požadavek naplňování nových principů vyvolal v kultuře poskytování sociálních služeb. Předložené závěry jsou založeny na empirickém šetření "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit působení Standardů kvality na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané poskytovatelské organizaci.
  Výrazy tezauru sociální služby * sociální pracovník * sociální péče
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-036-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům ... (plný text)
  Document kindStudie
  Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15909EXH - externí sklad Holešovice
  Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality
 9. TitleVyužití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2008
  Scope91, 10 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationStudie shrnuje výsledky výzkumu "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit proces implementace politiky sociálních služeb, zejména "Standardů kvality". Pro realizaci případové studie byl zvolen nestátní neziskový subjekt s celorepublikovou působností, který je zřizovatelem více druhů a forem sociálních služeb, a jím zřizovaná služba azylový dům pro osoby bez přístřeší.
  Výrazy tezauru sociální služby * nezisková organizace * kvalitativní analýza
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-028-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu (plný text)
  Document kindStudie
  Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15867EXH - externí sklad Holešovice
  Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu
 10. TitlePůsobení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci : závěrečná zpráva z výzkumu / Libor Musil ... [et al.]
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2007
  Scope68, 7 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Česká republika * sociální politika * územní samospráva * výzkumná zpráva
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87007-56-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindVýzkumné zprávy
  Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15366EXH - externí sklad Holešovice
  Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.