Search results

 1. TitleZačlenění ruské komunity do většinové společnosti : EIF 2013-01 / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Dobiášová, Karolína, 1970- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i. Praha + FSV UK, 2015
  Scope80, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé. Nad názvem: projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie o ruské komunitě na českém území je součástí řešení projektů zabývajících se monitoringem integračních procesů cizinců třetích zemí v České republice (zadavatelem MV ČR). Předmětem jejího zájmu jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti; ruská komunita vykazuje na rozdíl od ostatních početně významných cizineckých subpopulací řadu specifik. Smyslem monografie je tyto odlišnosti zjistit, prověřit stav a vývoj ukazatelů integrace v uplynulých pěti letech a doplnit rozbor číselných (administrativních) údajů o relevantní poznatky o názorech, postojích a životě ruských občanů v ČR. Metodologicky vychází monografie ze dvou částí, které se v textu vzájemně prolínají. První část zahrnuje rozbor kvantitativních dat - integračních ukazatelů s orientací na ruskou komunitu (stav roku 2014 a vývoj od roku 2009). Druhá část vychází z kvalitativní sondy založené na řízených rozhovorech, která obohacuje zjištěné závěry o aktuální názory a postoje ruských imigrantů v České republice. Občané Ruské federace jsou třetí největší imigrační komunitou v ČR. Nejčastějším důvodem pro jejich pobyt na území České republiky je sloučení rodiny. Charakteristickým rysem ruské komunity je také enormní zájem o studium v České republice. Naopak, ve srovnání s jinými národnostmi je méně častým důvodem pobytu v ČR zaměstnání/podnikání. Typickým jevem je vysoký podíl žen v ruské subpopulaci. Většina ruských imigrantů také vykazovala relativně vysoký socioekonomický status. Rozhovory poukázaly na důležitost existence ruské komunity pro občany Ruské federace žijící v ČR. Z šetření vyplývá, že z hlediska sociální integrace má převažující část respondentů snahu se integrovat do české společnosti. Nicméně byly identifikovány i rizikové skupiny z hlediska integrace: děti imigrantů, které navštěvují ruské školy (s žádnou nebo minimální výuku českého jazyka a českých reálií), ženy v domácnosti a důchodci, kteří se často pohybují jen v „ruském prostředí“. Ohroženou skupinou mohou být i zaměstnanci pracující v rámci tzv. etnické ekonomiky. K segregaci může přispívat i nevyvážená prostorová koncentrace Rusů v rámci ČR.
  Výrazy tezauru Rusko * národnostní menšina * začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1236 - Práva a svobody
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-230-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Začlenění ruské komunity do většinové společnosti (obsah)
  (plný text)
  Document kindMonografie
  Začlenění ruské komunity do většinové společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16801Poslanecká sněmovna
  Začlenění ruské komunity do většinové společnosti
 2. TitleSubjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby / Jana Vavrečková, Zdeněk Janata
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Janata, Zdeněk (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2014
  Scope75, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie je zaměřena na rozbor dotazníkového šetření českých domácností, které bylo realizováno v druhé polovině roku 2012. Šetření bylo součástí projektu "Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravy" (zadavatel Technologická agentura ČR). První část je zaměřena na problematiku subjektivního hodnocení příjmové situace domácností, pociťovanou chudobu, posouzení životní úrovně a navazující problémy. Výsledky jsou porovnány s tematicky obdobným šetřením z roku 2002, což umožňuje popisovat vývoj postojů české veřejnosti v rozmezí deseti let. Druhá část se zabývá šetřením reálné příjmové úrovně domácností, sonduje představu domácností o výši životního minima, o dobrém a velmi dobrém příjmu a motivující minimální mzdě. Obě části monografie přikládají značný význam základním statistickým závislostem z hlediska identifikace domácnosti i respondenta.. The monograph focuses on the analysis of the questionnaire survey of Czech households, which was conducted in the second half of 2012. This survey was part of the project "Verifying contents and construction of subsistence minimum and suggestions on the content and regulation" (sponsored by owner Technology Agency of the Czech Republic). The first part of the study is focused on the subjective assessment of the income situation of households, perceived poverty, assessment of living standards and related issues. The results are compared with thematically similar survey in 2002, which allows describing the development of the Czech public´s attitudes within ten years. The second part deals with the investigation of the real income level of households, explores households idea of subsistence level, the good and very good income and motivating minimum wage. Both parts of the publication place great importance on basic statistical dependencies in terms of identifying household and respondent.
  Výrazy tezauru životní minimum * chudoba * příjem domácnosti * životní úroveň * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-148-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16615Poslanecká sněmovna
  Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby
 3. TitleIntegrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Dobiášová, Karolína, 1970- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2012
  Scope65, 5 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationNedílnou součástí většiny evropských zemí, Českou republiku nevyjímaje, je přicházející populace imigrantů s nezanedbatelným podílem svých dětí. Již v roce 2006 studovalo jenom na úrovni EU-15 na základních školách 15 % dětí s migrační minulostí a jejich počet se v průběhu minulých let zněkolikanásobil. V České republice navštěvuje ve školním roce 2011/2012 základní školu 14 315 dětí cizinců, z toho děti cizinců z třetích zemí tvoří 70 %. Předložená publikace se zabývá hodnocením integrace a školní úspěšnosti těchto dětí, tj. dětí cizinců z třetích zemí ve věku povinné školní docházky v českých vzdělávacích zařízeních. Zdrojem poznatků jsou dva základní prameny; mezinárodní šetření OECD PISA (dotazníkové šetření z roku 2009 na 290 vybraných českých školách - děti cizinců z třetích zemí jsou vyselektovány z celkového souboru dotázaných žáků) a řízené rozhovory s představiteli základních škol s nejvyšším zastoupením dětí cizinců z třetích zemí v Praze (realizace v roce 2011)). Publikace se zaměřuje na analýzu rodinného a materiálního zázemí žáků, otázky týkající se předškolní a zejména školní výchovy, prospěchovými parametry těchto dětí i jejich mimoškolními aktivitami. Informačně podnětné je hodnocení české školy a učitelů očima dětí zahraničního původu i jejich plány a perspektivy v dalším životě. Řízené rozhovory doplňují dotazníkové šetření a aktualizují jej v konfrontaci se současnou situací. Publikace obsahuje doporučení pro zkvalitnění integračního procesu dětí původem z třetích zemí a závěrečné shrnutí zjištěných poznatků.
  Výrazy tezauru začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * dítě migrující rodiny * povinná školní docházka * třetí země * Česká republika
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-107-0
  Copy count1, currently available 1
  URLIntegrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16367externí sklad Měšice
  Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol
 4. TitlePůsobení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí / Vavrečková Jana, Baštýř Ivo
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Baštýř, Ivo (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2009
  Scope73, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglická verze sig. E 16109. Anglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationCílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.. The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
  Výrazy tezauru únik mozků * odborná kvalifikace * stěhování za prací * praxe v oboru * mzda * Česká republika
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-049-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Působení fenoménu brain drain v ČR ... (plný text)
  English version: <The> effect of brain drain in the Czech Republic... (plný text)
  Document kindStudie
  Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15977externí sklad Měšice
  Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí
 5. TitleThe effect of brain drain in the Czech Republic and earnings motivation for qualified specialists to work abroad / Vavrečková Jana, Baštýř Ivo
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Baštýř, Ivo (Author)
  Issue1st ed.
  PublicationPrague : Research institute for labour and social affairs, 2009
  Scope74 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČeská verze sig. E 15977. Anglické resumé. Přeloženo z češtiny?. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationCílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.. The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
  Výrazy tezauru Česká republika * únik mozků * odborná kvalifikace * stěhování za prací * praxe v oboru * mzda
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-050-9
  Copy count1, currently available 1
  URL <The> effect of brain drain in the Czech Republic and earnings motivation for qualified specialists to work abroad (plný text)
  Czech version: Působení fenoménu brain drain v ČR ... (plný text)
  Document kindStudie
  The effect of brain drain in the Czech Republic and earnings motivation for qualified specialists to work abroad

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16109externí sklad Měšice
  The effect of brain drain in the Czech Republic and earnings motivation for qualified specialists to work abroad
 6. TitlePracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR : (výsledky empirických šetření) / Jana Vavrečková, Natálie Hantak
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Hantak, Natálie, 1977- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2008
  Scope75, 10 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPředložená publikace má empirický charakter; její těžiště tvoří dvě kvalitativní šetření. První šetření sleduje míru adaptace terciárně vzdělaných českých odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu; jeho realizace proběhla na území ČR. Druhé šetření sleduje postoje a názory českých kvalifikovaných migrantů dosud žijících a pracujících v Rakousku; je výsledkem spolupráce VÚPSV s Keplerovou univerzitou v Linci. Společným znakem obou kvalitativních průzkumů je důraz na to, aby čeští občané v zahraničí působili na kvalifikovaných pozicích. Cílem je získání poznatků o zahraničních pracovních zkušenostech českých migrantů, o pracovních podmínkách při výkonu kvalifikované práce, o obtížnosti pracovní adaptace v domácím prostředí a postojích k trvalému odchodu z ČR.
  Výrazy tezauru migrující pracovník * odborná kvalifikace * stěhování za prací * volný pohyb pracovníků * pracovní podmínky * společenské přizpůsobení * členský stát EU
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-019-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR (plný text)
  Document kindStudie
  Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15846externí sklad Měšice
  Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR
 7. TitleRiziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí : závěrečná zpráva projektu 13 019/04 DP2 / Jana Vavrečková ... [et al.]
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  PublicationPraha : VÚPSV, 2008
  Scope114, 9 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Česká republika * trh práce * únik mozků * Evropská unie * stěhování za prací * sociologie
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  3611.3 - Politologie a sociologie
  4411 - Trh práce
  Copy count1, currently available 1
  URL Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí (Informace o řešení výzkumného projektu 1J019/04-DP2)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15798externí sklad Měšice
 8. TitlePostavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků z ČR do zahraničí : souhrnná studie / Jana Vavrečková ... [et al.]
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2007
  Scope70, 9 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Nad názvem: Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí, program Moderní společnost a její proměny T5-5, výzkum v roce 2007
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru znalostní ekonomika * věda a technika * výzkum a vývoj * vědecký pracovník * migrace * migrační politika * Česká republika * podnikatel
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  3600 - Věda
  ISBN978-80-87007-82-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků z ČR do zahraničí

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15678externí sklad Měšice
  Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků z ČR do zahraničí
 9. TitlePočty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci : (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii) / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Ivo Baštýř
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Musil, Jakub (Author)
  Baštýř, Ivo
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2007
  Scope51, 9 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Česká republika * Evropská unie * migrační politika * hospodářská politika * migrace ve Společenství * 1. desetiletí 21. století * Spojené království
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  ISBN978-80-87007-81-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15675externí sklad Měšice
  Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci
 10. TitleMigrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil / Jana Vavrečková a kolektiv
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006
  Scope87 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru trh práce * Česká republika * únik mozků * Evropská unie * stěhování za prací * statistika
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  3611.3 - Politologie a sociologie
  2811 - Migrace
  ISBN80-87007-00-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindVýzkumné zprávy
  Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75058externí sklad Měšice
  Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil