Number of the records: 1  

Office for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic

  1. Spahija, Florent Office for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic / author: Florent Spahija and Jan Dupák. -- Prishtina : Kosova Democratic Institute (KDI), [2020]. -- ©2020. -- Staženo z internetu. -- Na obálce nad názvem: Instituti demokratik i Kosovés, Transparency International Kosova, Transparency International Česká republika. -- Na obálce: May 2020, Prishtina/Prague. -- Scope and content: Úřady dohlížející na politické finance v ČR a v Kosovu. Srovnávací analýza řešení dohledových pravomocí v České republice a v Republice Kosovo (RKS). Autoři připravili komparativní analýzu legislativního pozadí a struktury dohledových institucí, které mají na starosti financování politických stran. U nás je to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, v Kosovu Ústřední volební komise, resp. jí ustavený Úřad pro registraci politických stran. Jak už toto stručné představení napovídá, hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v míře nezávislosti na politickém provozu, kterou jsou obdařeny. Zatímco náš ÚDHPSH je etablován jako relativně samostatná jednotka s vlastním rozpočtem a rovnocennými pravomocemi členů volených několika ústavními činiteli, v RKS vykonává dohledové činnosti volební komise, která má na starosti především organizaci voleb a z toho plyne imanentní střet zájmů. Komparativní studie popisuje detaily pravomocí, časté problémy a obtíže ve fungování obou úřadů i pravidla pro pořádání předvolebních kampaní v obou státech. Závěrem doporučuje zavedení systémových opatření v RKS, kde bude kompetence úřadu předmětem legislativních změn. Srovnání institucionálního uchopení politických financí je vzácné, neboť teprve na něm lze založit sdílení dobré praxe, jež může vést k zlepšení situace v jednom každém státě. V našem případě je publikace základním podkladem pro advokační aktivity za zlepšení transparentnosti politických financí v Kosovu, ale v širším kontextu přináší i cenné informace pro ty, kdo se financováním politického provozu zabývají ve střední a východní Evropě. Publikace vznikla v rámci projektu ROBIN podpořeném programem Transition Promotion MZV ČR. Dupák, Jan financování * politická strana * finanční kontrola * Česká republika * Kosovo * komparativní analýza * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1