Number of the records: 1  

Lidská práva v praxi obecných soudů

  1. Kratochvíl, Jan Lidská práva v praxi obecných soudů / Jan Kratochvíl. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- (Teoretik). -- Scope and content: Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Výklad neopomíjí ani problematiku mezinárodních smluv, které jsou důležitým právním pramenem v oblasti základních práv. Tato část knihy bude pro soudní praxi zvlášť přínosná. Ve druhé části knihy jsou prezentovány výsledky empirické analýzy stovek rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Autor zde zkoumá, jak tyto soudy ve skutečnosti základní práva používají a jaký to má vliv na rozhodování Ústavního soudu. Analyzovány jsou také faktory, které ovlivňují používání lidských práv obecnými soudy. -- ISBN : 978-80-7502-441-1 (brožováno). *2Teoretik0 lidská práva * ochrana práv a svobod * mezinárodní dohoda * obecný soud * trestní soud * princip subsidiarity * Česká republika

Number of the records: 1