Number of the records: 1  

Lidská důstojnost

  1. Horák, Filip Lidská důstojnost : kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu / Filip Horák. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- (Teoretik). -- Scope and content: Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve svém důsledku vede k vágnosti jejího obsahu a s tím spojeným interpretačním problémům. Tato kniha proto nabízí novou konceptualizaci hodnoty lidské důstojnosti v právu založenou na její funkcionální analýze, rozlišující důstojnost jako samostatné lidské právo, objektivní ústavní hodnotu a konečně zdroj lidských práv. Kniha zároveň poskytuje kritickou reflexi dosavadního užívání lidské důstojnosti v ústavním právu, jejímž středobodem je odmítnutí axiomatických dignitaristických argumentů coby argumentačních faulů degradujících kvalitu a racionalitu odůvodnění soudních rozhodnutí a potažmo snižujících úroveň právní jistoty. -- ISBN : 978-80-7502-379-7 (brožováno). *2Teoretik0 právo na sebeurčení * ústavní právo * ústavní soud * Česká republika

Number of the records: 1