Number of the records: 1  

Řádné opravné prostředky ve správním řízení

  1. Mates, Pavel, 1947- Řádné opravné prostředky ve správním řízení : (podle správního řádu a stavebního zákona) / Pavel Mates, Martin Kopecký. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2015. -- (Teoretik). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Monografie se zaměřuje na opravné prostředky a jak se člení, kdo je oprávněn je využít a za jakých podmínek, jaké jsou náležitosti řádných opravných prostředků a v jakých lhůtách je nutné je podat. Dále se zabývají účinky včas a řádně podaného opravného prostředku a zdůrazňují, jaké procesní i hmotněprávní důsledky má nerespektování právní úpravy pro účastníky řízení. V dalších kapitolách jsou podrobně vysvětleny způsoby vyřízení jednotlivých opravných prostředků včetně autoremedury. Náležitá pozornost je věnována též otázce nicotného rozhodnutí. Samostatně jsou rozebrána specifika stavebního řízení, které představuje jednu z nejkomplikovanějších zvláštních úprav. Jednotlivé závěry vycházejí z analýzy judikatury správních soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. -- ISBN : 978-80-7502-100-7 brožováno. Kopecký, Martin, 1965-. *2Teoretik0 správní řízení * odvolání * správní odvolání * veřejná správa * Česká republika * monografie

Number of the records: 1