Number of the records: 1  

Bezpečnosť štátu a občana

  1. Ivančík, Radoslav, 1969- Bezpečnosť štátu a občana : energetická bezpečnosť / Radoslav Ivančík, Miroslav Kelemen. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. -- Anglické resumé. -- Scope and content: "Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, organizačných a ďalších inštitucionálnych opatrení zameraných na zaistenie ich energetickej i celkovej bezpečnosti. Z dlhodobého hľadiska ide najmä o zabezpečenie spoľahlivých dodávok všetkých druhov energie a energetických surovín v požadovanom množstve a kvalite a zároveň pri optimálnych nákladoch a zohľadnení požiadaviek na životné prostredie. Monografia poukazuje na skutočnosť, že energetická bezpečnosť v súčasnosti predstavuje multidimenzionálny fenomén, ktorý ovplyvňuje nielen hospodársky rast a rozvoj štátov, ale aj jeho celkovú bezpečnosť. Závislosť na energetických zdrojoch totiž stále rastie a tento fakt činí energetickú bezpečnosť strategickou prioritou. -- ISBN : 978-80-7380-474-9 brož. Kelemen , Miroslav, 1966- dosažitelné zdroje energie * potřeba energie * energetická politika

Number of the records: 1