Number of the records: 1  

Rozvody, rozchody a zánik partnerství

  1. Francová, Marie Rozvody, rozchody a zánik partnerství / Marie Francová, Jana Dvořáková Závodská. -- 2., aktualiz. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- (Právní rukověť). -- Právní stavu publikace je k 31.8.2010--Rub tit. l. -- Contents: Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ze dne 4. prosince 1963 -- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (výňatek) -- Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejích zákonů. -- Scope and content: Kniha se zabývá právní úpravou rozvodu, úpravou rodičovské zodpovědnosti, tzv. dohodnutým rozvodem dle ustanovení § 24a zákona o rodině, vypořádáním společného jmění manželů, bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů, rozchodem nesezdaných párů, zánikem registrovaného partnerství. Součástí knihy jsou vzory žalob, dohod a návrhů, úplné znění zákona o rodině a zákona o registrovaném partnerství a znění paragrafů občanského zákoníku týkajících se podílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů. -- ISBN : 978-80-7357-586-1 brož. Dvořáková Závodská, Jana, 1963-. *2Právní rukověť0 manželé * manželství * rozvod * manželské právo * vyživovací povinnost * registrované partnerství

Number of the records: 1