Number of the records: 1  

Podniková ekonomika

  1. Synek, Miloslav, 1935- Podniková ekonomika / Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol. -- 5., přeprac. a dopl. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2010. -- (Beckovy ekonomické učebnice). -- Terminologický slovník. -- Scope and content: Podniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, statistika, matematika, finance, účetnictví aj. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, resp. celého světa. Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, dopravním a spojovým podnikům i podnikům obchodním. Nejsou opomenuty ani malé a střední podniky a podniky s mezinárodní účastí. Zařazena je také problematika zdravotnických zařízení, ekonomika neziskových organizací a ekonomika sportu. -- ISBN : 978-80-7400-336-3 váz. Kislingerová, Eva, 1950-. *2Beckovy ekonomické učebnice0 vedení společnosti * struktura podniku * druh podniku * obor podnikání * podniková politika

Number of the records: 1