Number of the records: 1  

Základní instituty shromažďovacího práva

  1. Černý, Petr Základní instituty shromažďovacího práva / Petr Černý. -- Vydání první. -- Praha : C. H. Beck, 2021. -- (Právní instituty). -- Scope and content: Publikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Pozornost je soustředěna na pojem shromáždění, který je klíčovým pro určení právní regulace a rozsah ochrany poskytovaný shromáždění. Dále se práce věnuje pojmům svolavatel, účastník, pořadatel či podmínkám shromáždění stanovenými úřadem. Při komparaci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a právní úpravou Německa, Rakouska a Slovenska byla zjištěna některá možná protiústavní ustanovení uvedeného zákona, například zákaz pořádání shromáždění zahraničními právnickými osobami či nedůvodné rozdíly v rozsahu pokut ukládaných právnickým a fyzickým osobám. Dále byla na základě komparace formulována i doporučení de lege ferenda. -- ISBN : 978-80-7400-821-4 (brožováno). *2Právní instituty0 svoboda shromažďování * výklad zákonů ES * Česká republika * Německo * Slovensko

Number of the records: 1