Number of the records: 1  

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

  1. Pavelek, Ondřej Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení / Ondřej Pavelek. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- (Právní instituty). -- Scope and content: Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, podle kterého byla výše stanovena na základě podzákonného předpisu pomocí bodů, a v případě náhrady nemajetkové újmy při usmrcení byly zrušeny paušálně stanovené částky, podle kterých měla být určena výše náhrady. Nyní má být náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení určena podle zásad slušnosti. Práce usiluje o kritickou analýzu tohoto konceptu. Předmětem zkoumání tak je úprava náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení v ObčZ v komparativních souvislostech; česká úprava je srovnávána s úpravou v ABGB a BGB, včetně související judikatury. -- ISBN : 978-80-7400-785-9 (brožováno). *2Právní instituty0 škoda * náhrada škody * odpovědnost * pracovní úraz * trestný čin proti osobám * fyzické násilí * občanské právo * Česká republika * Německo

Number of the records: 1