Number of the records: 1  

Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů

  1. Nováková, Markéta Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů / autor: Markéta Nováková. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Srovnávací studie ; č. 1.248). -- Název z obálky. -- Na obálce: září 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Cílem této práce je identifikovat, jaké typy nástrojůa opatření se nabízejí k zamezení rizik spojených se střetem zájmů vysoce postavených politických činitelů. Základní tezí práce je, že pro zamezení rizik plynoucích ze střetu zájmů je třeba, aby existoval a fungoval celý proces ošetřující střet zájmů. Tento proces začíná prevencí (stanovením pravidel a rozšiřováním informací o nich), pokračuje systémem identifikace střetu zájmů, monitoringem a kontrolou plnění povinností a případným řešením nebo alespoň řízením případů střetu. V případě porušení povinností jejich adresáty je třeba, aby systém garantoval vymahatelnost práva a aby umožňoval porušení sankcionovat. Funkčnost systému by měla podpořit existence mechanismů kritického hodnocení současného systému s cílem iniciovat jeho průběžné zlepšování. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 1.2480 politik * neslučitelnost * Česká republika

Number of the records: 1