Number of the records: 1  

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  1. Elischer, David, 1980- Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- (Praktik). -- Scope and content: Publikace pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti, tak jednotlivých případů zvláštní povinnosti k náhradě újmy, dále se zabývají specifiky náhrad v obchodních a pracovněprávních vztazích. Pozornost věnují rovněž náhradě škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení práv průmyslového vlastnictví. Problematice náhrady škody podle autorského zákona je věnována závěrečná část publikace. -- ISBN : 978-80-7502-382-7 (brožováno). Kobliha, Ivan, 1950-. Dobiáš, Petr. Kottnauer, Antonín. Hunjan Koblihová, Radka. Tuláček, Jan. *2Praktik0 škoda * odpovědnost * náhrada škody * občanské právo * pracovní právo * autorské právo * průmyslové vlastnictví * Česká republika

Number of the records: 1