Number of the records: 1  

Správní řád

  1. Průcha, Petr, 1949- Správní řád : s poznámkami a judikaturou / Petr Průcha. -- 4. aktualizované a doplněné vydání. -- Praha : Leges, 2019. -- (Glosátor). -- Scope and content: Publikace reflektuje novelizaci správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další právní názory. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu. Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. -- ISBN : 978-80-7502-355-1 (brožováno). Česko. Správní řád (2004, novela 2018). *2Glosátor0 správní právo * správní řízení * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1