Number of the records: 1  

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových

  1. Dobřichovský, Tomáš, 1974- Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochraných známek a chápání patentové teorie ekvivalence / Tomáš Dobřichovský a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta ; Beroun : Eva Rozkotová, 2018. -- Scope and content: Publikace se v oblasti autorských práv věnuje především podstatné problematice pojmu autorského díla a pojetí jeho originality. V oblasti práv průmyslových jsou nepochybně zásadní změny ve známkovém právu v důsledku přijetí nařízení 2015/2424. Dnem 1.ledna 2019 vstoupila v účinnost též příslušná novelizace českého známkového zákona, která hluboce mění nejen zažité pojetí ochranných známek jako takových, nýbrž zavádí též nové instituty do přihlašovacího procesu. -- ISBN : 978-80-87975-84-8 (brožováno). Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových = Current problems of copyright and industrial property : 2018 autorské právo * průmyslové vlastnictví * patentové právo * právo Evropské unie * členský stát EU * Česká republika

Number of the records: 1