Number of the records: 1  

Pojišťovací právo

  1. Karfíková, Marie, 1950- Pojišťovací právo / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv. -- 2. přepracované vydání. -- Praha : Leges, 2018. -- (Teoretik). -- Scope and content: Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán z pohledu české právní úpravy a v kontextu unijního práva. Autoři popisují základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v pojišťovnictví, zejména jeho předmětu, rozsahu, zvláštnostem finančního dohledu a dohledu ve skupině. Významnou část pojistného trhu tvoří i pojišťovací zprostředkovatelé a právní úprava pojištění, které vzniká na základě pojistné smlouvy. Jde zejména o problematiku vzniku, trvání a zániku pojištění podle nové právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této souvislosti je podán výklad i všech důležitých institutů škodového a obnosového pojištění, pojištění věci, majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění osob. Publikace rovněž poskytuje základní přehled povinných pojištění. Obsahově významnou část tvoří popis pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla včetně organizace a působnosti České kanceláře pojistitelů. -- ISBN : 978-80-7502-271-4 (brožováno). Přikryl, Vladimír. Vybíral, Roman. *2Teoretik0 pojištění * pojistné právo * Česká republika

Number of the records: 1