Number of the records: 1  

Právní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů

  1. Syllová, Jindřiška, 1956- Právní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů / autoři: Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Eva Medková, Petr Kolář. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2016. -- (Srovnávací studie ; č. 1.159). -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na titulní stránce údaje o vydání: únor 2016, červenec 2015, duben 2005. -- Scope and content: V úvodní části tohoto informačního podkladu autoři poukazují na vývojovou linii, kterou sleduje vývoj právních úprav a podávání prohlášení o střetu zájmů. Stručně zmiňují důvody, které k zavedení tohoto institutu vedly. Zároveň konstatují, že dochází k neustálému rozšiřování počtu osob, které mají povinnost takové prohlášení podat. Poté se autoři zaměřují na popis obecné charakteristiky jednotlivých trendů, které se v současných právních úpravách střetu zájmů dají vysledovat. Věnují se trendu britskému, francouzskému a nordickému. Kromě toho, že se zmiňují o existenci dvou typů prohlášení o střetu zájmů, kterými jsou prohlášení o majetku a prohlášení o činnosti, poukazují zejména na různé důvody, pro které je prohlášení podáváno, na důvěrnost či naopak veřejnost v něm poskytnutých informací, nebo na to, zda je proces jejich podávání formalizován či nikoli. Těžiště práce však spočívá v popisu stávajících právních úprav ve vybraných evropských státech. Situaci, která se vyskytuje v každém z nich, je věnována samostatná kapitola sledující toto základní schéma: u každého typu prohlášení (existují-li v daném státě oba typy) je taxativním či demonstrativním výčtem uveden okruh osob, které jsou povinny či oprávněny jej podat, dále se pojednává o jeho formálních a obsahových náležitostech, o orgánu, ke kterému se podává, a o lhůtách, v jakých je nutno tak učinit. V závěru je uvedeno, zda v dané zemi existuje orgán, který na podávání prohlášení dohlíží, a případně, zda lze porušení povinností s podáváním prohlášení spjatých sankcionovat. Pokud ano, jakým způsobem, za jakých okolností a kým. Macháčková, Michaela. Medková, Eva. Kolář, Petr, 1975-. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. Parlamentní institut. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 1.1590 člen parlamentu * veřejná funkce * zneužití pravomoci * neslučitelnost * vlastnictví * kontrolní moc * Evropa

Number of the records: 1