Number of the records: 1  

Správní řád

  1. Průcha, Petr, 1949- Správní řád : s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.7.2017 / Petr Průcha. -- 3. aktualizované a doplněné vydání. -- Praha : Leges, 2017. -- (Glosátor). -- Scope and content: Publikace reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu. Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. -- ISBN : 978-80-7502-202-8 (brožováno). *2Glosátor0 správní právo * správní řízení * orgány veřejné správy

Number of the records: 1