Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi so zreteľom aj na banské právo a na právne predpisy o pozemkovej reforme (s príslušnými časťami návrhu čsl. všeobecného zákoníka občianského, zhotoveného superrevíznou komisiou)

Fajnor, Vladimír
book