Počet záznamů: 1  

Základy účetnictví

  1. Dvořáková, Dana, 1966- Základy účetnictví / Dana Dvořáková. -- 3., aktualizované vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2021. -- (Účetnictví). -- Anotace: Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám vedení účetnictví a sestavovaní účetních výkazů. Tyto kapitoly zahrnují problematiku od bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií, ale i dalším vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice. -- ISBN : 978-80-7676-158-2 (brožováno). *2Účetnictví0 účetnictví * Česká republika

Počet záznamů: 1