Počet záznamů: 1  

Development of the information society in the Czech Republic and other EU countries

  1. Český statistický úřad. Odbor statistik rozvoje společnosti Development of the information society in the Czech Republic and other EU countries / prepared by Society Development Statistics Department. -- Prague : Czech Statistical Office, 2018. -- Kód publikace: 062030-18. -- Anotace: Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU. Text této analýzy shrnuje nejzajímavější zjištění týkající se informační společnosti v České republice a v zahraničí. Komentáře zde uvedené reagují z velké části na datový obsah výše uvedené publikace Informační společnost v číslech 2018, ze které přebírá většinu zde použitých grafů. Některé informace však dále rozvíjí. Je zde akcentováno nejen vývojové hledisko (v některých případech začínají řady již od počátku 90. let), ale i snaha o zachycení nejaktuálnějších tendencí ve vysoce proměnlivém a inovativním prostředí ICT. Velký důraz je kladen na srovnání se státy EU. I přes poměrně značnou rozsáhlost předkládané analýzy nemohly být zde zdaleka prezentovány všechny zajímavé pohledy na data, které výše uvedená pravidelná statistická šetření ČSÚ či dostupné administrativní data v této oblasti umožňují (např. regionální pohled či členění dle různých socio-ekonomických skupin obyvatel a domácností – vzdělání, příjem). Tyto údaje lze nalézt na stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm. -- ISBN : 978-80-250-2897-1 (brožováno). informační společnost * členský stát EU * komparativní analýza * 1. polovina 21. století

Počet záznamů: 1