Počet záznamů: 1  

Základné práva a slobody v pracovnom práve

  1. Barancová, Helena, 1949- Základné práva a slobody v pracovnom práve / Helena Barancová a kolektív. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. -- (Slovenské monografie). -- Část. český text, anglické resumé. -- Anotace: Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej dôstojnosti na prvé miesto v katalógu všetkých ostatných ľudských práv európsky zákonodarca prvýkrát v doterajšom historickom vývoji EÚ výslovne demonštruje, že dôstojnosť človeka je kľúčovou hodnotou v ústavnom a spoločenskom poriadku EÚ. Je hodnotou, základným princípom (zásadou) a súčasne základným právom vybaveným právnym nárokom a vymožiteľným na súde. Základné práva a slobody sa dotýkajú aj oblasti kolektívneho pracovného práva, najmä pokiaľ ide o právo na koaličnú slobodu, právo na štrajk, ako aj právo na informácie tak z teoretických, ako aj z praktických hľadísk, zohľadňujúc judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. -- ISBN : 978-80-7380-422-0 váz. *2Slovenské monografie0 pracovní právo * pracovní podmínky * práva jednotlivce * lidská práva * sociální klauzule

Počet záznamů: 1