Počet záznamů: 1  

Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv

  1. Státní Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv / Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva (eds.) a kol. -- Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. -- (Studie z lidských práv, ISSN 2533-8013 ; č. 12 = Studies in human rights ; vol. 12). -- Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová. -- Anotace: 1. část monografie se věnuje proměnám státního občanství jakožto právního institutu. Zabývá se analýzou vazeb právní regulace na sociální realitu, právní analýzou rozdílů mezi pojmy „státní příslušnost“ a „státní občanství“ a dále právem na občanství z hlediska mezinárodních úmluv, reflektujících lidskoprávní standardy. 2. část pojednává o dvojím státním občanství a bezpečnosti státu. Zabývá se nárokem na tzv. bezplatnou zdravotní péči v závislosti na tom, zda se jedná o občana České republiky, či nikoliv. Věnuje se otázce významu státního občanství rozhodce a tématu odnímání občanství z důvodu absence loajality a možnostmi státu přistoupit k alternativám odnětí občanství. Poslední příspěvek této části představuje vývoj vzájemného vztahu mezi instituty státního občanství, azylu a uprchlictví od vzniku Československé republiky po současnost. 3. část s názvem Regionalismus a občanství popisuje institut unijního občanství, zabývá se též státní příslušností ve vztahu k judikatuře soudních a kvazisoudních orgánů ochrany lidských práv. 4. část se zaobírá specifickou úpravou státního občanství v případech sukcese států a poukazuje na vývoj právní úpravy v dané oblasti. Je zde rovněž reagováno na skutečnost, že bohatý rozvoj praxe států a mezinárodních organizací při ukládání mezinárodních sankcí vyvolává řadu mezinárodněprávních otázek. Závěrečná kapitola se zabývá rozborem klíčových rozhodnutí mezinárodních tribunálů za účelem zodpovězení otázky, zda i v oblasti mezinárodního práva ochrany zahraničních investic bývá v rozhodovací praxi aplikován tzv. test „efektivního občanství“. -- ISBN : 978-80-87975-66-4 (Univerzita Karlova, Právnická fakulta ; brožováno). Šturma, Pavel, 1963-. Tymofeyeva, Alla. *2Studie z lidských práv0 lidská práva * státní občanství

Počet záznamů: 1